Ngày 17/10/2017, Nhà trường đã họp bàn về công tác xét chuyển giai đoạn cho sinh viên khóa 57. Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận tại cuộc họp và kết luận của Ban Giám hiệu, Nhà trường triển khai việc xét chuyển giai đoạn cho sinh viên khóa 57 như sau:

I. NGUYÊN TẮC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nguyên tắc

- Căn cứ vào nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Vinh và nguyện vọng chuyển giai đoạn của sinh viên (theo dữ liệu các viện, khoa thống kê, tổng hợp) để làm cở sở xét chuyển vào học giai đoạn 2.

- Đối với các ngành có số lượng dưới 15 sinh viên, Nhà trường sẽ căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, điều kiện thực tế để xem xét và quyết định phương án cụ thể.

- Đối với các ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh không xét chuyển giai đoạn, sinh viên tiếp tục học theo chương trình đào tạo của các ngành.

- Các trường hợp chuyển từ trường khác đến Trường Đại học Vinh, chuyển từ các khóa trước vào khóa 57, Nhà trường ưu tiên xét vào ngành của sinh viên trước khi chuyển trường, chuyển khóa (theo Quyết định).

2. Thời gian thực hiện

- Từ 01/11/2017 đến 10/11/2017: Các khoa, viện triển khai và tập hợp về nguyện vọng chuyển ngành của sinh viên khóa 57.

- Từ 10/11/2017 đến 20/11/2017: Phòng Đào tạo phối hợp Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Công nghệ thông tin, các khoa, viện thống kê số liệu, nêu các phương án xét chuyển giai đoạn trình Hội đồng tuyển sinh.

- Từ 20/11/2017 đến 30/11/2017: Hội đồng tuyển sinh họp xét chuyển giai đoạn cho sinh viên khóa 57 và ra quyết định.

- Từ 01/12/2017 đến 10/12/2017: Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên và Trung tâm Công nghệ thông tin chuyển giai đoạn cho sinh viên trên hệ thống phần mềm Quản lý đào tạo CMC.

- Từ 10/12/2017 đến 15/12/2017: Phòng Đào tạo lấy dữ liệu sinh viên khóa 57 giai đoạn 2 để lập kế hoạch đào tạo.

- Từ 15/12/2017 trở đi: Sinh viên khóa 57 về sinh hoạt tại các khoa, viện và đăng ký học các học phần giai đoạn 2 theo kế hoạch chung của Nhà trường.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Phòng Đào tạo: Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong toàn trường tổ chức xét chuyển giai đoạn, tập hợp các văn bản, mẫu biểu liên quan, gồm:

- Thông tin sinh viên: Họ tên, ngày sinh, mã số sinh viên, lớp, ngành, khoa, viện quản lý.

- Thông tin tuyển sinh: Điểm đầu vào, nguyện vọng trúng tuyển, điểm ưu tiên.

- Kết quả học tập của sinh viên: Số tín chỉ đăng ký, số tín chỉ đã hoàn thành, điểm trung bình chung tích lũy tại thời điểm xét.

2. Các khoa, viện: Tổ chức cho sinh viên khóa 57 đăng ký nguyện vọng để làm cơ sở xét chuyển giai đoạn:

- Thống kê số lượng sinh viên còn lại đang theo học các ngành (đăng ký tuyển sinh) trong các khối ngành.

- Triển khai lấy thông tin về nguyện vọng của sinh viên: Yêu cầu sinh viên ký xác nhận vào danh sách (có mẫu biểu kèm theo).

- Vận động sinh viên chuyển các ngành ít sinh viên (dưới 10 người) sang ngành nhiều sinh viên hoặc chuyển sinh viên từ ngành nhiều sinh viên sang ngành ít sinh viên để đảm bảo số lượng tối thiểu từ 15 sinh viên để được tiếp tục đào tạo.

- Những ngành ít sinh viên (dưới 10 người), cần xác định các môn chủ chốt của ngành (khoảng 5 môn) để Hội đồng tuyển sinh xem xét.

- Tổng hợp báo cáo, số liệu gửi bản cứng có xác nhận của Trưởng đơn vị và bản mềm về Trường (qua phòng Đào tạo, email: phongdaotao@vinhuni.edu.vn) để làm cơ sở xây dựng các phương án, tiêu chí bổ sung trình Hội đồng tuyển sinh.

Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 10/11/2017.

3. Các đơn vị liên quan

- Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Công nghệ thông tin, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên phối hợp tổ chức xét chuyển giai đoạn theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Bộ phận một cửa tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên khóa 57 trong việc chuyển giai đoạn phù hợp với các quy định của Nhà trường, nguyện vọng của sinh viên.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính hỗ trợ lập kế hoạch kinh phí, cấp kinh phí cho các đơn vị liên quan thực hiện công tác xét chuyển giai đoạn.

 

Trên đây là hướng dẫn và nội dung công tác xét chuyển giai đoạn cho sinh viên khóa 57. Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có những vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Trường (qua phòng Đào tạo, trực tiếp TS. Trần Bá Tiến - Trưởng phòng) để kịp thời xử lý./.

Văn bản gốc: Thông báo về việc xét tuyển giai đoạn cho sinh viên khóa 57.pdf