Căn cứ Quyết định số 3316/QĐ-ĐHV-ĐT ngày 25/12/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh ban hành quy định về công tác thực tập nghề nghiệp và Kế hoạch số 52/KH-ĐHV ngày 7/12/2017 của Trường Đại học Vinh về việc triển khai công tác thực tập sư phạm và thực tập tốt nghiệp năm học 2017 - 2018; Căn cứ nội dung cuộc họp điều chỉnh khung chương trình một số ngành ngoài sư phạm ngày 11/4/2018, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai thực tập tốt nghiệp đối với hệ đào tạo chính quy ngoài sư phạm khóa 55, 56 vào học kỳ hè như sau:

1. Tất cả sinh viên chính quy khối ngành ngoài sư phạm (hệ kỹ sư khoá 55 và hệ cử nhân khoá 56) sẽ bắt đầu thực tập tốt nghiệp vào học kỳ hè từ ngày 02/7/2018 đến ngày 25/8/2018. Cách thức tổ chức thức tập kết hợp hai hình thức: Thực tập tại các cơ sở và học kỹ năng mềm (3 tín chỉ) tại Trường Đại học Vinh. Số tín chỉ thực tập tại cơ sở bằng tổng số tín chỉ thực tập tốt nghiệp trừ đi 3 tín chỉ học kỹ năng mềm. Những sinh viên tham gia thực tập tốt nghiệp sẽ thực tập tại cơ sở 5 tuần bắt đầu từ ngày 02/7/2018 đến ngày 09/8/2018 và học kỹ năng mềm tại Trường từ ngày 11/8/2018 đến ngày 25/8/2018.

2. Tất cả sinh viên (bao gồm hệ cử nhân khoá 56 và hệ kỹ sư khoá 55) phải đóng tiền đăng ký học phần thực tập đầy đủ theo quy định của Nhà trường và đăng ký thực tập trên hệ thống trước ngày 18/6/2018 để Nhà trường tổng hợp danh sách bố trí thực tập. Sau thời gian này, Nhà trường sẽ khóa đăng ký.

3. Những sinh viên chưa đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp tại cơ sở vào học kỳ hè năm học 2017 - 2018 thì vẫn phải tham gia học kỹ năng mềm như kế hoạch. Điểm kỹ năng mềm sẽ được bảo lưu chờ kết quả thực tập cơ sở để tính điểm. Các khoa, viện lập danh sách những sinh viên này nộp về Nhà trường (qua phòng Đào tạo) để bố trí thực tập tốt nghiệp tại cơ sở vào tháng 02/2019.

4. Những sinh viên không tham gia học kỹ năng mềm ở học kỳ hè 2017 - 2018 sẽ phải học kỹ năng mềm vào học kỳ hè 2018 - 2019 và lùi thời gian tốt nghiệp vào tháng 11/2019.

5. Sinh viên khóa 55 hệ cử nhân và khóa 54 hệ kỹ sư chưa đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 26/02/2018 - 18/4/2018 thì các khoa, viện thông báo tới sinh viên để đăng ký thực tập vào học kỳ hè năm học 2017 - 2018.  

6. Các khoa, viện có sinh viên thuộc đối tượng trên thông báo tới sinh viên và lập danh sách sinh viên đăng ký thực tập bằng excel để phân lớp học kỹ năng mềm, đồng thời liên hệ cơ sở thực tập, xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí gửi về trường (qua phòng Đào tạo) để trình Ban Giám hiệu duyệt.

Trên đây là thông báo về công tác triển khai thực tập tốt nghiệp hệ chính quy ngoài sư phạm. Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa, viện phổ biến đến sinh viên và khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nội dung chi tiết: Tải tại đây