Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị Trưởng bộ môn, Trợ lý đào tạo, Cố vấn học tập năm học 2017 - 2018, Nội dung thông báo tại đây.pdf