Căn cứ Kế hoạch số 4086/KH-ĐHV ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc triển khai thực tập cuối khóa năm học 2013-2014, Nhà trường tiến hành kiểm tra thực tập cuối khóa các ngành sư phạm và ngoài sư phạm năm học 2013 – 2014, cụ thể như sau:

1. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra thực trạng thực tập của sinh viên ở các đơn vị về thái độ, chuyên cần, chấp hành nội quy quy định của Nhà trường và đơn vị thực tập;

- Kiểm tra tiến độ thực tập của sinh viên về nội dung chương trình, qui trình, kế hoạch, thời gian;

- Dự giờ giảng của sinh viên thực tập sư phạm, phối hợp với tổ chuyên môn đánh giá, rút kinh nghiệm; phối hợp với Ban chỉ đạo thực tập ở trường phổ thông theo dõi kiểm tra sinh viên thực tập;

- Ghi nhận ý kiến phản hồi từ các đơn vị nhận sinh viên thực tập.

2. Thời gian và đơn vị kiểm tra

2.1. Đối với các ngành sư phạm

- Mỗi nhóm chuyên môn thực tập sư phạm, Ban chủ nhiệm khoa và tổ bộ môn phương pháp giảng dạy cử 1 cán bộ đi kiểm tra và dự giờ giảng dạy của sinh viên.

- Thời gian: Từ ngày 24/02/2014 đến ngày 06/04/2014.

- Địa điểm kiểm tra: Theo bảng phân phối cụ thể kèm theo.

- Kinh phí: Thanh toán theo công tác phí và dự toán đã phê duyệt.

2.2. Đối với các ngành ngoài sư phạm

Thực hiện theo kế hoạch số 4086/KH-ĐHV ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Nhà trường đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện đúng kế hoạch.

Kiểm_tra_thực_tập_nam_hoc_2013_142002151603.2014.doc