Thực hiện Chỉ thị 05/CT-CTTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị số 09 -CT/ĐU ngày 16/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy trường về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Vinh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên toàn trường, Nhà trường quyết định triển khai phương án dạy học trực tuyến đối với bậc đào tạo trình độ đại học và sau đại học từ ngày 01/02/2021 đến ngày 7/02/2021, cụ thể như sau:

- Lịch dạy và học trực tuyến được thực hiện theo đúng thời khóa biểu học kì II, năm học 2020 - 2021. Việc triển khai dạy học trực tuyến chỉ tiến hành đối với các lớp lí thuyết. Các lớp thực hành, thực tập được bố trí bù vào thời gian khác.

- Giảng viên chuẩn bị bài giảng, sử dụng hệ thống E-learning của Nhà trường và các phần mềm hỗ trợ khác (Zoom, Quickom,…) để thực hiện việc giảng dạy theo thời khóa biểu. Việc quản lý lớp học, kiểm tra đánh giá được thực hiện theo các quy định hiện hành.

- Sinh viên, học viên phải tham gia học tập đầy đủ theo thời khóa biểu và hoàn thành các yêu cầu của giảng viên.

- Trong thời gian học trực tuyến, sinh viên, học viên không phải đến trường. Kế hoạch dạy và học trực tuyến sau thời gian trên (nếu có) sẽ được Nhà trường thông báo sau, tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19.

- Các khoa/viện, trường THPT Chuyên, trường Thực hành sư phạm, các đơn vị liên quan thông tin đến người học, cán bộ, giảng viên, giáo viên để thực hiện nghiệm túc thông báo này.

Riêng Trường THSP và Trường THPT Chuyên thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vinh và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Nhận được thông báo này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong toàn trường, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên nghiêm túc triển khai thực hiện./.