Danh sách công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2020

danh_sach_kem_theo_qd_so_2941qddhv_ngay20102020.pdf