Ngành: Kỹ thuật xây dựng; Mã ngành: 7580208

Thời gian đào tạo: 5 năm

Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Lý - Tiếng Anh, Toán–Hóa - Tiếng Anh, Toán-Tiếng Anh-Văn.

Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn; Kiến thức các môn khoa học cơ bản và cơ sở liên quan đến chuyên ngành đào tạo và vận dụng được vào ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kiến thức chuyên sâu ngành xây dựng và vận dụng được vào tính toán thiết kế, lập biện pháp, tổ chức, quản lý, điều hành thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Cán bộ địa chính xây dựng phường, xã; Cán bộ chuyên viên phòng công thương, Hạ tầng kỹ thuật, Quản lý đô thị huyện, thành phố; Các ban quản lý dự án của huyện, thành phố; Ban quản lý các sở ban ngành; Ban quản lý dự án các công trình: Xây dựng, giao thông, thủy điện, thủy lợi; Cán bộ sở Xây dựng, Quy hoạch, Giao Thông; Các doanh nghiệp hoạt động về xây dựng: Thi công, tư vấn, quản lý dự án …; Các khu công nghiệp, các dự án kinh doanh bất động sản; Trường Đại học, Viện nghiên cứu.

Có khả năng tự học tập và nâng cao trình độ học vấn suốt đời; tiếp tục học tập ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm ra trường: 95.5%

Khung chương trình đào tạo:

TT

Mã học phần

Tên học phần

Loại
học phần

Số
TC

1

ELE20001

Nhập môn ngành kỹ thuật

Bắt buộc

3

2

ENG10001

Tiếng Anh 1

Bắt buộc

3

3

MAT20002

Đại số tuyến tính (nhóm ngành Tự nhiên-Kỹ thuật)

Bắt buộc

3

4

POL10001

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

Bắt buộc

5

5

MAT20006

Giải tích

Bắt buộc

5

6

ENG10002

Tiếng Anh 2

Bắt buộc

4

7

POL10002

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bắt buộc

2

8

PHY20001

Vật lí đại cương

Bắt buộc

5

 

NAP10001

Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)

Bắt buộc

(3)

 

NAP10002

Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)

Bắt buộc

(2)

 

NAP10003

Giáo dục quốc phòng 3(QS chung & chiến thuật, KT bắn súng...)

Bắt buộc

(3)

 

SPO10001

Giáo dục thể chất

Bắt buộc

(5)

9

CON20001

Hình họa - Vẽ kỹ thuật

Bắt buộc

4

10

CHE20002

Hóa học đại cương

Bắt buộc

4

11

ELE20002

Kỹ thuật điện, điện tử

Bắt buộc

4

12

INF20004

Tin học cho nhóm ngành kỹ thuật

Bắt buộc

4

13

CON30001

Cơ học cơ sở

Bắt buộc

3

14

ELE20003

Kĩ năng viết và tư duy phản biện

Bắt buộc

3

15

CON30002

Trắc địa

Bắt buộc

3

16

CON30004

Vật liệu xây dựng

Bắt buộc

4

17

MAT20009

Xác suất và thống kê

Bắt buộc

3

18

CON30005

Địa kỹ thuật công trình

Bắt buộc

5

19

POL10003

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

Bắt buộc

3

20

CON30006

Kiến trúc và đồ án

Bắt buộc

4

21

CON30007

Sức bền vật liệu 1

Bắt buộc

3

22

CON30008

Cơ kết cấu 1

Bắt buộc

3

23

CON30010

Kết cấu bê tông cốt thép

Bắt buộc

3

24

CON30009

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép

Bắt buộc

1

25

CON30012

Thực tập công nhân và tham quan

Bắt buộc

4

26

 

Tự chọn 1

Tự chọn

2

27

CON30014

Ứng dụng tin học trong xây dựng

Bắt buộc

3

28

CON30015

Cơ kết cấu 2

Bắt buộc

3

29

CON30019

Nền móng công trình

Bắt buộc

3

30

CON30018

Kết cấu thép 1

Bắt buộc

3

31

CON30017

Đồ án nền móng công trình

Bắt buộc

1

32

BUA20006

Quản trị doanh nghiệp và marketing

Bắt buộc

3

33

CON30020

Sức bền vật liệu 2

Bắt buộc

2

34

CON30027

Kết cấu nhà bê tông cốt thép

Bắt buộc

3

35

CON30028

Kết cấu nhà thép

Bắt buộc

3

36

CON30029

Kỹ thuật thi công

Bắt buộc

5

37

CON30021

Đồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép

Bắt buộc

1

38

CON30022

Đồ án kết cấu nhà thép

Bắt buộc

1

39

CON30023

Đồ án thi công lắp ghép

Bắt buộc

1

40

 

Chuyên đề tự chọn

Bắt buộc

2

41

CON30047

Tổ chức thi công

Bắt buộc

4

42

CON30041

Kinh tế và luật xây dựng

Bắt buộc

3

43

CON30045

Thí nghiệm công trình

Bắt buộc

3

44

CON30035

Đồ án kỹ thuật và tổ chức thi công toàn khối

Bắt buộc

2

45

CON30055

Thực tập tốt nghiệp

Bắt buộc

4

46

CON30053

Đồ án tốt nghiệp

Bắt buộc

10

 

 

Cộng:

 

150

 

 

 

 

 

 

 

Tự chọn (Chọn 1 trong 3 học phần)

 

 

1

BUA20004

Khởi sự doanh nghiệp

Tự chọn

2

2

LAW20004

Pháp luật đại cương

Tự chọn

2

3

BUA20005

Văn hóa doanh nghiệp

Tự chọn

2

 

 

 

 

 

 

 

Chọn 1 trong 2 chuyên đề

 

 

 

 

Chuyên đề tự chọn: Học phần cơ sở (chọn 1 trong 3 học phần sau)

 

1

CON30034

Cấp thoát nước

Tự chọn

2

2

CON30037

Kết cấu gạch đá

Tự chọn

2

3

CON30043

Máy xây dựng

Tự chọn

2

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên đề tự chọn: Học phần chuyên ngành (chọn 1 trong 4 học phần sau)

 

1

CON30036

Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao

Tự chọn

2

2

CON30038

Kết cấu thép nâng cao

Tự chọn

2

3

CON30048

Tổ chức thi công nâng cao và đồ án

Tự chọn

2

4

CON30044

Thi công nâng cao

Tự chọn

2