Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020, Nhà trường ban hành kế hoạch tổ chức tháng Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm, Hội thi Nghiệp vụ sư phạm và nâng cao năng lực giảng dạy, kiểm tra đánh giá tiếp cận CDIO năm học 2019 - 2020 như sau:

A. THÁNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

1. Mục đích yêu cầu

- Phát động phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" trong giảng viên, học sinh, sinh viên và học viên.

- Rèn luyện các kỹ năng thực hành sư phạm, thúc đẩy các hoạt động văn hoá, văn nghệ và tăng cường hiểu biết, giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho sinh viên sư phạm.

- Góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" của ngành Giáo dục.

2. Nội dung

- Tuyên truyền về truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc, về ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, luật Giáo dục và luật Giáo dục đại học hiện hành.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019).

- Tổ chức cho giảng viên, sinh viên năm cuối thao giảng, dự giờ, thăm lớp.

- Tổ chức cho sinh viên thực hiện các nội dung rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp sư phạm gồm: Kỹ năng giao tiếp, tổ chức lớp học, kỹ năng nói, viết bảng, sử dụng và làm đồ dùng dạy học, xử lý tình huống sư phạm, thiết kế hoạt động giáo dục cho học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

- Tổ chức tập giảng, đánh giá kết quả tập giảng cho sinh viên khóa 57, chuẩn bị cho Thực tập sư phạm.

- Tổ chức cho sinh viên khóa 58 ngành sư phạm đi Kiến tập sư phạm.

- Tổ chức Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên khóa 59 ngành Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non.

B. HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP KHOA, VIỆN

1. Đối tượng tham dự

- Sinh viên hệ chính quy ngành sư phạm và sinh viên học ngành 2 sư phạm.

- Số lượng đội tuyển và cách thức tổ chức nhân sự cho mỗi đội tuyển tham gia hội thi (gồm 5 thành viên) do khoa/viện quyết định dựa trên thực tế đơn vị.

- Sinh viên khác thuộc khoa/viện tham gia hỗ trợ, cổ vũ cho các đội tuyển.

2. Điều kiện dự thi 

- Sinh viên có đủ sức khỏe, được khoa/viện cho phép tham gia đội tuyển.

- Trang phục đẹp, lịch sự: nữ trang phục áo dài; nam quần âu, áo trắng sơ vin gọn gàng.

- Yêu cầu sinh viên có thái độ nghiêm túc và mang phù hiệu trong quá trình tham gia dự thi.

3. Cách thức tổ chức

- Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp khoa/viện khuyến khích hình thức sáng tạo.

- Trong tháng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm khuyến kích tổ chức các hoạt động để nhiều sinh viên cùng tham gia.

- Các phần thi: Hiểu biết sư phạm; Xử lý tình huống; hùng biện; Đồ dùng dạy học; Hoạt động giáo dục,... Hình thức cụ thể do khoa/viện chủ động xây dựng, trong đó chú trọng tìm hiểu về Luật Giáo dục năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018.

- Khoa/viện có đào tạo giáo viên xây dựng kế hoạch tổ chức, nội dung hội thi gửi về Trường (qua phòng Đào tạo) trước ngày 06/11/2019.

Lãnh đạo các khoa/viện duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung thi Nghiệp vụ sư phạm của đơn vị mình.

4. Thời gian và địa điểm

Thời gian tổ chức từ ngày 11/11/2019 đến ngày 20/11/2019.

Các khoa/viện gửi kế hoạch và thời gian cụ thể về Trường (qua phòng Đào tạo) để Nhà trường sắp xếp và bố trí Hội trường trước ngày 06/11/2019.

5. Kinh phí

Ban tổ chức hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp khoa/viện lập kế hoạch tổ chức Hội thi và dự trù kinh phí gửi về Phòng Đào tạo để Nhà trường duyệt chi.

6. Báo cáo kết quả Hội thi

Sau khi kết thúc Hội thi, Ban tổ chức hội thi cấp khoa/viện gửi báo cáo kết quả về trường (qua phòng Đào tạo) gồm: Bản báo cáo tổng kết; danh sách đề nghị khen thưởng.

C. NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢNG DẠY, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN CDIO

1. Mục đích yêu cầu

- Nâng cao năng lực giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực, tiếp cận CDIO cho đội ngũ giảng viên;

- Phát động phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, các phương pháp kiểm tra đánh giá năng lực sinh viên cho giảng viên toàn trường theo tiếp cận CDIO;

- Tăng cường hiểu biết, giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; góp phần thực hiện về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

2. Nội dung

- Tổ chức cho các bộ môn triển khai các xêmina học thuật, trao đổi kinh nghiệm về đào tạo tiếp cận CDIO, nâng cao năng lực giảng dạy, kiểm tra đánh giá tiếp cận CDIO, đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, các phương pháp kiểm tra đánh giá năng lực trong đào tạo tiếp cận CDIO;

- Tổ chức cho giảng viên thao giảng, dự giờ thăm lớp, dạy học theo đồ án;

- Triển khai dạy học thực hành - thí nghiệm theo tiếp cận CDIO gắn liền với thực tế nghề nghiệp;

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả giảng dạy, kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học của giảng viên toàn trường;

- Tổ chức Hội thi "Giảng viên trẻ dạy giỏi" cấp khoa/viện năm học 2019 - 2020;

- Tổng kết đánh giá và khen thưởng cấp khoa, cấp trường.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo

Đơn vị đầu mối về công tác tổ chức triển khai và thực hiện tháng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

- Chủ trì và phối hợp với Công đoàn Trường, Ban nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, các đơn vị, các khoa/viện triển khai thực hiện các nội dung công việc theo đúng kế hoạch.

- Tập hợp danh sách đăng ký xêmina học thuật, danh sách đăng ký giảng dạy đánh giá của các khoa, viện.

- Chủ trì và phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính và các đơn vị liên quan lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung.

- Phối hợp với các khoa/viện, phòng ban, trung tâm, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên triển khai công tác Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và tổ chức các hội thi.

- Tổ chức Hội nghị triển khai, tổng kết tháng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

2. Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm

 - Thành lập ban xây dựng, soạn thảo các nội dung tổ chức các Hội thi năm học 2019 - 2020 khi có yêu cầu;

- Phối hợp với phòng Đào tạo để tổ chức các Hội thi liên quan.

3. Ban nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

- Tổ chức tập huấn và semina về phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá dạy học tiếp cận CDIO; Chủ trì và phối hợp với các khoa/viện dự giờ đánh giá các giờ giảng dạy của giảng viên; Phân công các thành viên dự giờ theo lịch của Nhà trường cung cấp, đảm bảo 100% các buổi dự giờ có sự tham gia của Ban.

- Tổng hợp kết quả đánh giá các giờ giảng dạy của các giảng viên để xây dựng kế hoạch cải tiến tiếp theo.

4. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Phối hợp với phòng Đào tạo chuẩn bị cơ sở vật chất, nước uống và công tác tổ chức cho Hội thi tại Hội trường.

- Mời đại biểu, các cơ quan truyền thông, báo chí tham dự Hội thi.

- Làm tốt công tác truyền thông cho tháng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, Hội thi Nghiệp vụ sư phạm và các hoạt động nâng cao năng lực giảng dạy, kiểm tra đánh giá tiếp cận CDIO năm học 2019 - 2020.

5. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

- Chủ trì và phối hợp với các khoa/viện, bộ môn, các Trung tâm, Trợ lý quản lý sinh viên, các Trường trực thuộc, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên làm tốt công tác tư tưởng chính trị, công tác quản lý sinh viên.

- Tổ chức tuyên truyền tháng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, Hội thi Nghiệp vụ sư phạm và các hoạt động nâng cao năng lực giảng dạy, kiểm tra đánh giá tiếp cận CDIO năm học 2019 - 2020.

6. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Chủ trì và phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng định mức, dự trù kinh phí, duyệt cấp kinh phí kịp thời cho tháng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và các Hội thi.

7. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Chuẩn bị cơ sở vật chất bao gồm: Hội trường, phòng học, sân tập có đầy đủ ánh sáng phục vụ cho tháng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

- Chuẩn bị Hội trường A cho Hội thi cấp khoa/viện theo kế hoạch.

8. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

- Chỉ đạo Liên chi đoàn, Chi đoàn, Đoàn viên; Liên chi hội sinh viên, chi hội của các khoa/viện hưởng ứng và tham gia các hoạt động của tháng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và các Hội thi với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

- Cử sinh viên tình nguyện hỗ trợ các hoạt động của tháng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và các Hội thi.

9. Trường Trung học phổ thông Chuyên và Trường Thực hành sư phạm

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; tổ chức hoạt động văn nghệ - thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11.

- Triển khai các hoạt động dự giờ, thăm lớp, thao giảng.

- Phối hợp với khoa, viện tổ chức cho sinh viên tập giảng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

10. Các khoa/viện

- Tổ chức thao giảng cho giảng viên, giáo viên, sinh viên dự giờ, thăm lớp; đăng ký giảng viên thao giảng cấp trường (đăng ký qua phòng Đào tạo để lên lịch tuần).

- Chỉ đạo bộ môn Phương pháp giảng dạy tổ chức thực hiện tốt các nội dung Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, xây dựng kế hoạch, lịch tập giảng cho sinh viên, cử cán bộ có kinh nghiệm hướng dẫn tập giảng cho sinh viên và khuyến khích cán bộ trong khoa/viện dự giờ đánh giá sinh viên.

- Yêu cầu sinh viên trước khi tập giảng phải chuẩn bị nghiêm túc giáo án, đồ dùng dạy học, trang phục và đảm bảo đúng lịch, thời gian tập giảng, sau giờ tập giảng phải rút kinh nghiệm, chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu bài giảng của sinh viên.

- Khoa Giáo dục tổ chức đợt Kiến tập sư phạm cho sinh viên khóa 58; Rèn luyện nghiêp vụ sư phạm thường xuyên ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu cho sinh viên khóa 59 tại các trường phổ thông.

- Chỉ đạo các Bộ môn tổ chức các xêmina học thuật, và các hoạt động nâng cao năng lực giảng dạy, kiểm tra đánh giá tiếp cận CDIO. 

- Chọn, lập danh sách các giảng viên tham gia giảng dạy đánh giá theo tiếp cận CDIO, đăng ký lịch giảng dạy đánh giá với Nhà trường (qua phòng Đào tạo) trước ngày 06/11/2019.

- Thành lập các nhóm chuyên môn dự giờ đánh giá các giờ thao giảng.

- Tổ chức thao giảng, thăm lớp dự giờ.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức tháng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, Hội thi Nghiệp vụ sư phạm và các hoạt động nâng cao năng lực giảng dạy, kiểm tra đánh giá tiếp cận CDIO năm học 2019 - 2020. Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Trưởng các khoa/viện đào tạo nghiêm túc triển khai thực hiện.