1. Điểm 9 - 10

Những giáo sinh đạt các yêu cầu sau đây thì được điểm 9 hoặc 10

a. Tìm hiểu (Tối đa 3 điểm)

- Bài tập tìm hiểu được xếp loại tốt

- Dự đầy đủ các buổi báo cáo của trường phổ thông

b. Giáo dục học sinh (Tối đa 5 điểm)

- Lập kế hoạch chủ nhiệm đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, phù hợp

- Tổ chức được một hoạt động giáo dục đạt kết quả tốt

- Lớp chủ nhiệm có chuyển biến rõ rệt

c. Giảng dạy (Tối đa 2 điểm)

- Dự và ghi chép đầy đủ các giờ quy định

- Soạn 1-2 giáo án được đánh giá tốt

- Biết nhận xét và đánh giá một giờ dạy 

- Nắm được chương trình, kế hoạch, nội dung môn học mà giáo sinh sẽ dạy sau này ở phổ thông

- Lên lớp (nếu có) được xếp loại khá trở lên

2. Điểm 7 - 8

Những giáo sinh được điểm 7-8 cũng cần đạt các yêu cầu như đối với loại điểm 9-10. Tuy nhiên về mức độ có thấp hơn loại trên. Hầu hết  các nội dung hoạt động ở mức độ khá trở lên.

3. Điểm 5 - 6

Những giáo sinh đạt các yêu cầu sau đây thì được điểm 5-6

a. Tìm hiểu và nghiên cứu KHGD

- Bài tập tìm hiểu được xếp loại trung bình

- Dự đầy đủ các buổi báo cáo của trường phổ thông

- Còn lúng túng trong việc vận dụng các phương pháp nghiên cứu của Tâm lý học, Giáo dục học vào công tác tìm hiểu

b. Giáo dục học sinh

- Còn lúng túng trong việc lập kế hoạch chủ nhiệm lớp

- Tổ chức các hoạt động giáo dục còn hạn chế

- Lớp chủ nhiệm đạt kết quả ở mức trung bình

c. Giảng dạy

- Dự đủ các giờ theo quy định

- Còn lúng túng trong việc nhận xét, đánh giá một giờ dạy

- Chưa nắm chắc nội dung, chương trình môn học sẽ dạy ở phổ thông

4. Điểm 4 trở xuống

Những giáo sinh bị điểm 4 trở xuống là những giáo sinh không đạt các yêu cầu của đợt thực hành, tinh thần thái độ kém, vi phạm các quy định của trường phổ thông và của đoàn thực hành (vắng một số buổi không có lý do chính đáng, có những hành vi cử chỉ không phù hợp với tư cách, tác phong của người giáo viên...)

II. Danh mục các vấn đề tìm hiểu

1. Tìm hiểu về nhà trường THPT.

2. Tìm hiểu về công tác giáo viên chủ nhiệm.

3. Tìm hiểu công tác đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên THPT.

4. Tìm hiểu việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

5. Tìm hiểu việc ứng dụng CNTT và truyền thông vào dạy học.

6. Tìm hiểu công tác giáo dục học sinh cá biệt.

7. Tìm hiểu chuẩn nghề nghiệp GV THPT và việc sử dụng chuẩn để đánh giá giáo viên.

8. Tìm hiểu nội dung và hình thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở trường THPT.

9. Tìm hiểu chuẩn kiến thức kỹ năng môn học và công tác tổ chức dạy học theo Chuẩn.

10. Tìm hiểu hoạt động của tổ chuyên môn.