1. Sinh viên đi kiến tập sư phạm phải hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, kế hoạch của đợt kiến tập sư phạm.

2. Thực hiện đầy đủ, đúng mọi quy định  trong bản: “Kế hoạch và nội dung kiến tập sư phạm năm học 2019 - 2020”.

3. Luôn có tác phong đứng đắn, chững chạc, lối sống lành mạnh (Đến trường phải đeo phù hiệu theo Quy định của trường Đại học Vinh).

4. Sinh viên phải xem mình là thành viên của trường phổ thông, chấp hành đúng nội quy, quy chế và những quy định của nhà trường. Khi có ý kiến cần đề xuất phải thông qua tổ chức, không được phát ngôn thiếu trách nhiệm, không đúng lúc, đúng nơi.

5. Phải giữ đúng quan hệ Thầy - Trò đối với học sinh, gương mẫu về mọi mặt.

6. Phải có quan hệ tốt, tôn trọng các phong tục, tập quán địa phương. Nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước và phong tục tập quán của địa phương. Phải giữ gìn nơi ăn, chốn ở sạch sẽ, gọn gàng. Mượn đồ dùng phải trả, hư hỏng mất mát phải bồi thường.

7. Phải có ý thức bảo vệ của công, phòng hỏa, phòng gian, bảo vệ trật tự trị an, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

8. Ban chỉ đạo kiến tập sư phạm trường phổ thông và cán bộ hướng dẫn kiến tập sư phạm có trách nhiệm phổ biến bản nội quy này đến tận từng sinh viên và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, có biểu dương, khen thưởng những sinh viên thực hiện tốt và kỷ luật những sinh viên vi phạm.

9. Khi đánh giá kết quả, xếp loại kiến tập sư phạm của sinh viên phải dựa vào việc thực hiện nội quy kiến tập sư phạm