Căn cứ Thông báo số 2115/BGDĐT-GDĐH ngày 24/05/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2021, Trường Đại học Vinh thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2021 như sau:


 Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhóm ngành giáo viên năm 2021: chi_tieu_su_pham_2021_dhv


TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

1.               

Giáo dục Mầm non

7140201

250

2.               

Giáo dục Tiểu học

7140202

520

3.               

Giáo dục Chính trị

7140205

20

4.               

Giáo dục Thể chất

7140206

36

5.               

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

7140208

20

6.               

Sư phạm Toán học và Sư phạm Toán học chất lượng cao

7140209

90

7.               

Sư phạm Tin học

7140210

33

8.               

Sư phạm Vật lý

7140211

20

9.               

Sư phạm Hóa học

7140212

43

10.          

Sư phạm Sinh học

7140213

21

11.          

Sư phạm Ngữ văn

7140217

70

12.          

Sư phạm Lịch sử

7140218

20

13.          

Sư phạm Địa lý

7140219

33

14.          

Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng)

7140231

250

 

Tổng:

 

1.426

 

Trường Đại học Vinh trân trọng thông báo./.