Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành Quy định tạm thời về đào tạo đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Vinh, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học ngành thứ 2 cho sinh viên chính quy khóa 60 hệ chính quy như sau:

1. Đối tượng và điều kiện để sinh viên đăng ký học ngành thứ 2

1.1. Đối tượng: Sinh viên khóa 60 đào tạo đại học hệ chính quy.

1.2. Điều kiện:

a) Đăng ký học ngành sư phạm

- Tổng điểm tuyển sinh đại học đạt từ 18.00 điểm trở lên;

- Điểm trung bình chung tích lũy tính đến hết năm học 2019 - 2020 đạt từ 2.50 điểm và khối lượng học tập đã tích lũy tối thiểu 28 tín chỉ trở lên (không tính các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh);

- Ngoại hình cân đối, không có dị tật, dị hình, không nói ngọng, nói lắp, không vi phạm kỷ luật.

b) Đăng ký học ngành ngoài sư phạm

Điểm trung bình chung tích lũy đến hết năm học 2019 - 2020 đạt từ 2.00 điểm và khối lượng học tập đã tích lũy tối thiểu 28 tín chỉ trở lên (không tính các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

2. Quy trình và thời gian đăng ký học ngành thứ 2

- Từ ngày 28/8 đến 4/9/2020, sinh viên viết đơn đăng ký học ngành thứ 2 theo đơn vị lớp (nếu đăng ký học ngành thứ 2 là ngành sư phạm thì nộp thêm bản phôtô giấy báo trúng tuyển), lớp lập danh sách (mẫu kèm theo), khoa, viện chủ quản nhận danh sách kèm theo đơn của sinh viên để xét duyệt.

- Khoa, viện chủ quản nộp hồ sơ đăng ký học ngành 2 về Trường chậm nhất 17h00 ngày 6/9/2020 (qua Phòng Đào tạo) để trình Hội đồng tuyển sinh xét duyệt và ra quyết định.

Hồ sơ đăng ký học ngành 2 gồm:

- Đơn xin học ngành 2 của sinh viên, TẠI ĐÂY!

- Bản phôtô giấy báo trúng tuyển (nếu đăng ký học ngành sư phạm);

- Biên bản xét duyệt của khoa, viện;

- Danh sách sinh viên đủ điều kiện học ngành 2.

3. Quy định đăng ký học ngành thứ 2

 

Tổ hợp môn ngành 1 (theo tổ hợp môn đã đăng ký tuyển sinh)

Được đăng ký học ngành thứ 2

Các ngành tổ hợp môn

Văn, Sử, Địa

Các ngành tổ hợp môn

Văn, Sử, Địa

Văn, Địa, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

Văn, Sử, Tiếng Anh

Văn, Địa, Tiếng Anh

 

Văn, Sử, Tiếng Anh

Các ngành tổ hợp môn

Toán, Lý, Hóa

Các ngành tổ hợp môn

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

Toán, Sinh, Tiếng Anh

Các ngành tổ hợp môn

Toán, Văn, Tiếng Anh

Các ngành tổ hợp môn

Toán, Lý, Hóa

 

Toán, Văn, Tiếng Anh

Các ngành tổ hợp môn

Toán, Sinh, Năng khiếu

Các ngành tổ hợp môn

Toán, Sinh, Năng khiếu

 

Toán, Hóa, Sinh

 

Toán, Sinh, Tiếng Anh

Các ngành tổ hợp môn

Toán, Văn, Năng khiếu

Các ngành tổ hợp môn

Toán, Văn, Năng khiếu

Toán, Tiếng Anh, NK

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Văn, Sử, Địa

           

Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa, viện thông báo tổ chức tư vấn, hướng dẫn cho tất cả sinh viên khóa 60 đào tạo đại học hệ chính quy được biết và nghiêm túc thực hiện.