Để thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào đại học chính quy, vào lớp 10 THPT chuyên, THPT chất lượng cao và các bậc học, các loại hình đào tạo năm 2021, Nhà trường xây dựng kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Thực hiện nghiêm túc quy chế và các văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học hệ chính quy.

- Làm tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên và THPT chất lượng cao và các bậc học của Nhà trường.

- Nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh các bậc học, các loại hình đào tạo của Nhà trường.

- Cán bộ, viên chức của Nhà trường hiểu và cùng tham gia góp phần hoàn thành công tác tuyển sinh hằng năm.

- Tư vấn, hướng nghiệp cho thí sinh các ngành tuyển sinh đại học chính quy, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp; Để học sinh và phụ huynh cả nước, đặc biệt là thí sinh ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hiểu rõ công về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Nghiên cứu nhu cầu việc học tập, việc làm của học sinh phổ thông sau khi tốt nghiệp.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

2.1. Nội dung tư vấn tuyển sinh

1. Tư vấn tuyển sinh đại học chính quy.

2. Tư vấn tuyển sinh tại CHDCND Lào, Vương quốc Thái Lan và các nước khác.

3. Tư vấn tuyển sinh THPT Chuyên, THPT chất lượng cao và các bậc học của Nhà trường.

2.2. Hình thức tư vấn tuyển sinh

1. Tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến (online) trên: website nhà trường, trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo), điện thoại đường giây nóng; xây dựng video quảng báo tuyển sinh theo đơn vị khoa, viện, trường trực thuộc.

2. Tư vấn tuyển sinh trên đài truyền hình trung ương, các đài phát thanh - truyền hình địa phương; các báo điện tử; các tổ chức hỗ trợ giáo dục; tham gia ngày Hội tư vấn tuyển sinh do các đơn vị truyền thông tổ chức.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin tư vấn tuyển sinh lưu học sinh tại các nước CHDCND Lào, Vương quốc Thái Lan và các nước khác.

4. Tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp trực tiếp tại một số trường THCS, THPT.

5. Phát triển, nâng cao vị trí vai trò mạng lưới cộng tác viên tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, THCS do giảng viên các khoa, viện đào tạo giáo viên phụ trách; tại các doanh nghiệp, cơ quan do giảng viên các khoa, viện ngoài sư phạm.

6. Tư vấn tuyển sinh trong kỳ thi THPT tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

7. Tư vấn tuyển sinh thông qua các hoạt động của cộng tác viên truyền thông, sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, câu lạc bộ, đội, nhóm... Đặc biệt là thông qua các kỳ sinh hoạt toàn Đoàn trên địa bàn các tỉnh.

8. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn tuyển sinh thông qua Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên, học viên.

9. Tổ chức cho học sinh các trường THPT về tham quan Trường Đại học Vinh trong các chương trình dã ngoại, ngoại khóa hướng nghiệp của các trường THPT.

10. Tổng hợp, phân tích các số liệu thống kê liên quan đến tuyển sinh; đánh giá công tác tư vấn tuyển sinh; báo cáo tổng kết công tác tư vấn tuyển sinh.

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Ban Tư vấn tuyển sinh, Phòng Đào tạo:

- Là đơn vị thường trực, thường xuyên cập nhật nghiên cứu các quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT để phục vụ cho công tác tuyển sinh.

- Tổ chức xây dựng Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021.

- Chuẩn bị nội dung tư vấn tuyển sinh: Giới thiệu khái quát về Trường Đại học Vinh (truyền thống, đội ngũ giảng viên, quy mô đào tạo,...), các ngành nghề đào tạo, các nhóm ngành tuyển sinh năm 2021, chuyên ngành đào tạo, bậc học, loại hình đào tạo, thế mạnh, năng lực, khả năng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Phối hợp với các khoa, viện, trường trực thuộc và các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến trên website và tư vấn tuyển sinh trên website của Trường, trên các trang mạng xã hội, điện thoại đường giây nóng; trên đài truyền hình trung ương, các đài phát thanh - truyền hình địa phương; các báo điện tử; các tổ chức hỗ trợ giáo dục; tham gia ngày Hội tư vấn tuyển sinh do các đơn vị truyền thông tổ chức.

- Phối hợp với các trường THPT và đặc biệt là các trường phổ thông vệ tinh tổ chức tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp cho học sinh; khảo sát nhu cầu học tập, việc làm của học sinh THPT sau khi tốt nghiệp.

- Chỉ đạo sinh viên thực tập cuối khóa làm tốt công tác giới thiệu thông tin, hình ảnh Trường Đại học Vinh tại các cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương. giới thiệu về công tác tuyển đại học hệ chính quy, các bậc học, loại hình đào tạo năm 2021 của Nhà trường.

- Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tốt, góp phần tuyển sinh đạt chỉ tiêu.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng dự toán kính phí cho các hạng mục công việc.

3.2. Bộ phận Truyền thông, Ban Biên tập website Trường, Phòng Hành chính Tổng hợp:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2021 (có kế hoạch riêng).

- Thực hiện đăng những thông báo, thông tin hướng dẫn về tuyển sinh trên công thông tin điện tử của Trường; thông tin, viết bài và đăng bài về tuyển sinh đại học hệ chính quy trên các phương tiện truyền thông của nhà Trường và các thông tin đại chúng.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất (maket, khẩu hiệu, phướn...) cho hoạt động tư vấn tuyển sinh.

- Xây dựng cẩm nang, tờ gấp tư vấn tuyển sinh năm 2021 cho tất cả các bậc học, loại hình đào tạo.

- Chủ trì xây dựng các video giới thiệu về công tác tuyển sinh đại học chính quy của Nhà trường năm 2021 và hỗ trợ các khoa, viện, trường trực thuộc xây dựng các video giới thiệu về công tác quảng bá tuyển sinh cho các đơn vị.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí Nhà trường trong các ngày diễn ra kỳ thi THPT, các ngày và địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, giới thiệu, tư vấn tuyển sinh cho mạng lưới cộng tác viên.

- Tham mưu cho Nhà trường và phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính sản xuất các vật phẩm nhận diện thương hiệu Trường Đại học Vinh phục vụ cho các hoạt động tư vấn tuyển sinh.

3.3. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên:

- Tăng cường công tác tuyên truyền về các hoạt động hỗ trợ người học, việc triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường đối với học sinh, sinh viên, học viên.

3.4. Các khoa, viện:

- Thành lập Ban Tư vấn tuyển sinh cấp khoa, viện.

- Chuẩn bị nội dung tư vấn tuyển sinh: Giới thiệu khái quát về khoa, viện (truyền thống, đội ngũ, quy mô đào tạo, các ngành đào tạo...), các ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2021, chuyên ngành đào tạo, bậc học, loại hình đào tạo, thế mạnh, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Xây dựng, biên tập cẩm nang tuyển sinh, tờ rơi, quảng cáo các ngành đào tạo của đơn vị.

- Tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến (online) trên website, trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, youtube), điện thoại tư vấn của đơn vị.

- Rà soát, cập nhật danh sách mạng lưới cộng tác viên tuyển sinh - hướng nghiệp của đơn vị phù hợp với điều kiện, tính chất của ngành, nghề đào tạo và gửi danh sách về Trường (qua Phòng Đào tạo để tổng hợp).

- Cập nhật thông tin tuyển sinh, viết bài giới thiệu về các ngành đào tạo trên website, facebook của đơn vị.

- Cử cán bộ tham gia tư vấn tuyển sinh theo điều động của Nhà trường và theo kế hoạch của khoa, viện.

3.5. Trường THPT Chuyên và Trường THSP:

- Thành lập Ban Tư vấn tuyển sinh cấp trường.

- Tổ chức xây dựng đề án tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên, THPT chất lượng cao; chuẩn bị nội dung tư vấn tuyển sinh: Giới thiệu về truyền thống, đội ngũ, quy mô, thành tích, chỉ tiêu tuyển sinh, hình thức tuyển sinh năm học 2021 - 2022.

- Trường THSP chủ động xây dựng đề án tuyển sinh các cấp học năm học 2021 - 2022; phối hợp với Phòng GD&ĐT TP. Vinh, Sở GD&ĐT Nghệ An và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyển sinh các cấp học năm học 2021 - 2022.

3.6. Phòng Đào tạo Sau đại học:

Là đơn vị đầu mối tổ chức công tác tuyển sinh sau đại học:

- Tham mưu cho Hội đồng tuyển sinh giao chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học cho các chuyên ngành đào tạo.

- Trực tiếp thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh sau đại học tại các địa điểm đặt lớp, trong các hoạt động thi tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, trao bằng thạc sĩ.

- Phối hợp với các khoa, viện để làm tốt công tác tư vấn tuyển sinh, đảm bảo sĩ số của các lớp chuyên ngành theo quy định của Nhà trường.

3.7. Trung tâm Giáo dục thường xuyên:

Là đơn vị đầu mối tổ chức công tác tuyển sinh các hệ đào tạo phụ trách:

- Tham mưu cho Hội đồng tuyển sinh giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học, đào tạo từ xa cho các khoa, viện.

- Xây dựng phương án tuyển sinh theo kế hoạch đào tạo đã được duyệt.

- Trực tiếp thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh đại học vừa làm vừa học, đại học từ xa tại các địa điểm đặt lớp, trong các hoạt động khai giảng, bế giảng và trao bằng.

- Trực tiếp và chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đào tạo cấp chứng chỉ, đặc biệt là các loại chứng chỉ mới do Trường cấp hoặc Trường phối hợp với các đơn vị khác cấp như chứng chỉ: IELTS, kỹ năng mềm...

3.8. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp:

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên để tổ chức tư vấn tuyển sinh và tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh do các đơn vị báo chí tổ chức.

- Chỉ đạo có hiệu quả hoạt động hỗ trợ tuyển sinh của Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên, học viên các khoa, viện đào tạo và lưu học sinh Lào.

3.9. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế:

- Phối hợp với Ban Tư vấn tuyển sinh xây dựng kế hoạch tư vấn tuyển sinh tại CHDCND Lào, Vương quốc Thái Lan và các nước khác.

- Phối hợp với Ban Tư vấn tuyển sinh tư vấn trực tuyến trên website trường và các trang mạng xã hội.

- Phối hợp với các đơn vị, các đối tác, các cựu lưu học sinh để làm tốt công tác quảng bá tuyển sinh.

3.10. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên:

- Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền gương sinh viên học giỏi, có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt; các hoạt động nổi bật của Đoàn, Hội, trong phong trào sinh viên; các hoạt động hỗ trợ của Nhà trường đối với học sinh, sinh viên đặc biệt là trên các mạng xã hội.

- Chọn cử sinh viên tích cực tham gia làm cộng tác viên truyền thông và các hoạt động tư vấn tuyển sinh tại các địa phương theo yêu cầu của Nhà trường, các trọng tâm tư vấn tuyển sinh THPT chuyên, đại học hệ chính quy, trong kỳ thi THPT.

- Làm việc với các Tỉnh đoàn để lồng ghép nội dung hoạt động tư vấn tuyển sinh thông qua kỳ sinh hoạt toàn Đoàn tháng 2 và tháng 3 năm 2021.

3.11. Trung tâm công nghệ thông tin

- Thực hiện tập huấn sử dụng phần mềm xét tuyển của Bộ GD&ĐT;

- Cập nhật các thông tin tuyển sinh, Đề án tuyển sinh lên hệ thống dữ liệu của Bộ GD&ĐT;

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tư vấn tuyển sinh, đăng ký xét tuyển, nhập học.

3.12. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Chủ trì công tác sản xuất các vật phẩm phát triển thương hiệu Trường Đại học Vinh để phục vụ cho các hoạt động tư vấn tuyển sinh.

- Xây dựng chế độ chính sách cho cán bộ, giảng viên tham gia công tác tư vấn tuyển sinh tại các trường THCS, THPT, các cơ quan, đơn vị.

- Thẩm định kế hoạch kinh phí tư vấn tuyển sinh; cấp kinh phí thực hiện và hướng dẫn các thủ tục thanh toán.

IV. KẾ HOẠCH THỜI GIAN

 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

ĐV chủ trì

1.

Tháng 01 - 03/2021

Tổ chức Ngày hội TVTS - hướng nghiệp và chương trình TVTS trực tiếp tại các trường THPT của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Ban Tư vấn tuyển sinh, Phòng Đào tạo,

BP Truyền thông,

các khoa, viện

2.

Tổ chức tuyên truyền thông qua các kỳ sinh hoạt toàn Đoàn

BP Truyền thông, Đoàn Thanh niên

3.

Tháng 01/2021

Tham gia Ngày hội TVTS do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa

Ban Tư vấn tuyển sinh, Phòng Đào tạo,

BP Truyền thông

4.

Tháng 02, 03, 04, 05/2021

- TVTS tại các trường THPT, THCS và các tỉnh của CHDCND Lào, Vương quốc Thái Lan và các nước khác;

- Tư vấn trực tuyến trên website trường, các trang mạng xã hội.

Ban Tư vấn tuyển sinh, Phòng Đào tạo,

BP Truyền thông,

Phòng KH&HTQT

5.

Tháng 06 - 07/2021

- TVTS trong kỳ thi THPT 2021

- Tư vấn trực tuyến trên website trường, các trang mạng xã hội.

Ban Tư vấn tuyển sinh, Phòng Đào tạo,

BP Truyền thông,

Hội Sinh viên

6.

Tháng 07 - 09/2021

- TVTS trong các đợt xét tuyển đại học hệ chính quy

- Tư vấn trực tuyến trên website trường, các trang mạng xã hội.

Ban Tư vấn tuyển sinh, Phòng Đào tạo,

BP Truyền thông,

Đoàn Thanh niên,

các khoa, viện

7.

Cả năm 2021

TVTS sau đại học.

BP Truyền thông, Phòng ĐT SĐH,

các khoa, viện

8.

Cả năm 2021

TVTS đại học hệ vừa làm vừa học, giáo dục từ xa, đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ

BP Truyền thông, Trung tâm GDTX, Trung tâm DV, HTSV&QHDN,

các khoa, viện

9.

Cả năm 2021

TVTS trên báo chí, trên mạng xã hội

Ban Tư vấn tuyển sinh, Phòng Đào tạo,

BP Truyền thông,

Phòng CTCT-HSSV, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

10.

Cả năm 2021

TVTS trên website, đường dây nóng

Ban Tư vấn tuyển sinh, Phòng Đào tạo,

BP Truyền thông,

Ban Biên tập website, Phòng Đào tạo,

các khoa, viện

 

Trên đây là kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2021, Nhà trường yêu cầu Ban Tư vấn tuyển sinh, Phòng Đào tạo, Bộ phận Truyền thông, Trưởng các đoàn thể quần chúng và các đơn vị trong toàn trường tích cực, chủ động, sáng tạo để thực hiện, góp phần hoàn thành kế hoạch tuyển sinh năm 2021. Trong quá trình thực hiện, nếu có các hoạt động đột xuất, phát sinh, Trưởng các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo, tham mưu cho Nhà trường để bổ sung kế hoạch triển khai thực hiện./.