Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và các Quy định số 868/QĐ-ĐHV ngày 02/04/2013, Quy định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; Thực hiện kế hoạch thời gian đào tạo năm học 2020 - 2021, Nhà trường tổ chức xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học đối với sinh viên hệ chính quy các khóa 57, 58, 59, 60 và các khóa trước đang học. Để chuẩn bị tốt cho công tác xét duyệt, Nhà trường đề nghị Trưởng các khoa, viện triển hiện thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát kết quả học tập, lập danh sách những sinh viên hệ chính quy thuộc diện cảnh báo kết quả học tập các khóa 57, 58, 59, 60 và các khóa trước đang học thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Điểm trung bình chung tích luỹ: Điểm trung bình chung tích luỹ đạt dưới 1.20 đối với sinh viên khóa 60; dưới 1.40 đối với sinh viên khóa 59; dưới 1.60 đối với sinh viên khóa 58; dưới 1.80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khoá.

b) Số tín chỉ tích lũy đạt dưới 45 tín chỉ đối với sinh viên khoá 57 và các năm tiếp theo.

c) Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ (không tính các học phần GDQP-AN và GDTC).

2. Rà soát và lập danh sách sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá 2 lần liên tiếp; Cụ thể: liên tục trong các năm học 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020.

b) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường:

- Từ khóa 52 trở đi: Đào tạo trình độ đại học 4 năm, cộng thêm 4 học kỳ; 5 năm, cộng thêm 6 học kỳ.

- Từ khóa 48 đến 51: Đào tạo trình độ đại học 4 năm, cộng thêm 6 học kỳ; 4,5 đến 5 năm, cộng thêm 8 học kỳ.

3. Các khoa, viện thông báo đến sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học kiểm tra, chính xác nhận thông tin và nộp hồ sơ về trường gồm: biên bản họp và danh sách (qua phòng Đào tạo) trước ngày 25/9/2020.