Thông báo lịch xử lý học vụ học kỳ I năm học 2020 – 2021

 

Nội dung công việc

Khoá học

Thời gian

CB phụ trách

1. Thu đơn xử lý học vụ

Tất cả các khóa

01 - 04/9/2020

CVHT các khoa, viện

2. Xử lý đơn

Tất cả các khóa

05 - 11/9/2020

CVHT các khoa, viện, Phòng Đào tạo