Thông báo lịch thu học phí kỳ I năm học 2020 – 2021

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

KHÓA HỌC

THỜI GIAN

PHỤ TRÁCH

Thu học phí

K60

17 - 18/8/2020

Phòng Kế hoạch - Tài chính

K59

19 - 21/8/2020

K57, K58

24 - 26/8/2020

Đăng ký chéo

27 - 28/8/2020

K61

Thực hiện theo thời gian nhập học