Thông báo lịch đăng ký học học kỳ I năm học 2020 – 2021

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

KHÓA HỌC

THỜI GIAN

PHỤ TRÁCH

Đăng ký học

K60

- Các học phần GDQP-AN, GDTC

- Nhóm ngành KHXH & NV, Ngôn ngữ Anh

19 - 20/8/2020

CVHT đăng ký

K60

Các ngành, nhóm ngành còn lại

21 - 23/8/2020

SV đăng ký

K59

24 - 26/8/2020

SV đăng ký

K57, K58

27 - 29/8/2020

SV đăng ký

Đăng ký chéo

30 - 31/8/2020

SV đăng ký

K61

Thực hiện theo thời gian nhập học

CVHT đăng ký