Trường Đại học Vinh phối hợp với của Công ty Cổ phần FCE Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề "Lãnh đạo bản thân".

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giới thiệu về Giải pháp giáo dục LIM (Leader in Me) cho cán bộ, giáo viên Trường THPT Chuyên và Trường Thực hành Sư phạm.

- Hội thảo được tổ chức thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

- Giới thiệu về "7 thói quen hiệu quả".

- Giới thiệu về chương trình "Lãnh đạo bản thân" (Leader in Me).

- Giới thiệu các tài nguyên chương trình.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 01 buổi, từ 14 giờ 00', ngày 26/8/2020 (chiều thứ Tư).

- Địa điểm: Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Trưởng Bộ phận truyền thông;

- Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, chuyên viên phụ trách kỹ năng;

- Ban Giám hiệu, Thư ký Hội đồng, Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chuyên môn, Bí thư Đoàn của Trường THPT Chuyên và Trường Thực hành Sư phạm;

- Cán bộ, viên chức trong Trường có quan tâm.