Thực hiện Kế hoạch số 492/KH-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ nhất năm 2020; Công văn số 1203/NGCBQLGD-PTNGCB ngày 26/8/2020 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc đăng ký tham gia Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ nhất năm 2020, Nhà trường xây dựng kế hoạch tham gia "Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ nhất năm 2020" như sau:         

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên; đổi mới phương pháp, hình thức giảng dạy và kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường; tạo điều kiện giảng viên học tập, trải nghiệm và trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo;

b) Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Nhà trường, của Ngành, khuyến khích giảng viên tự rèn luyện, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện đúng quy định của Điều lệ hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc ban hành kèm theo Quyết định số 5705/2015/QĐ-BGDĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định hiện hành khác của pháp luật; bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch, công bằng và an toàn nhằm đạt được mục đích của Hội thi;

b) Phản ánh được thực tiễn đổi mới giáo dục, đào tạo và những cuộc vận động, phong trào thi đua hiện đang triển khai thực hiện của ngành giáo dục.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Hội thi dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 04/11/2020 đến ngày 14/11/2020.

2. Địa điểm: Trường Đại học Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.  

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Đối tượng dự thi

 Đối tượng dự thi là giảng viên cơ hữu của trường theo quy định.

2. Điều kiện giảng viên dự thi

a) Đảm bảo tiêu chuẩn của giảng viên quy định trong các văn bản hiện hành;

b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Không bị xử lý về vi phạm pháp luật, kỷ luật trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm dự thi;

c) Đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ tham dự Hội thi được quy định tại "Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc" (Kèm theo Quyết định số 5705/2015/QĐ-BGDĐT ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

d) Ảnh chân dung cỡ 4 x 6 cm của giảng viên dự thi;

e) Thẻ giảng viên hoặc thẻ viên chức hoặc chứng minh nhân dân (bản phô tô công chứng).

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI

1. Hình thức thi: Tổ chức 02 đội thi độc lập.

a) Đội 1: Nhóm giảng viên các ngành đào tạo giáo viên.

- Số lượng giảng viên tham gia: 19 giảng viên, bao gồm các khoa/viện: Viện Sư phạm tự nhiên; Viện Sư phạm xã hội; Khoa Sư phạm Ngoại Ngữ; Khoa Giáo dục; Khoa Giáo dục thể chất; Khoa Giáo dục quốc phòng.

b) Đội 2: Nhóm giảng viên các ngành không đào tạo giáo viên.

- Số lượng giảng viên tham gia: 19 giảng viên, bao gồm các khoa/viện: Khoa Kinh tế; Khoa Luật; Khoa Xây dựng; Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường; Viện Khoa học xã hội và Nhân văn; Viện Kỹ thuật và Công nghệ; Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

2. Nội dung thi: Thi theo đội và thi cá nhân

a) Nội dung thi theo đội: gồm tất cả thành viên cùng tham gia.

Đội 1 (Giảng viên các ngành ngoài sư phạm) tham gia các nội dung:

- Nội dung thi bắt buộc thứ 1: Hiểu biết sư phạm

- Nội dung thi bắt buộc thứ 2: Xử lý tình huống sư phạm

- Nội dung thi tự chọn: Chào hỏi.

Đội 2: (Giảng viên các ngành đào tạo sư phạm) tham gia các nội dung:

- Nội dung thi bắt buộc thứ 1: Hiểu biết sư phạm

- Nội dung thi bắt buộc thứ 2: Xử lý tình huống sư phạm

- Nội dung thi tự chọn: Năng khiếu.

 b) Nội dung thi cá nhân:

Đội 1 (Giảng viên các ngành ngoài sư phạm): 3 giảng viên tham gia

- Nội dung thi bắt buộc: Hùng biện

- Nội dung thi tự chọn: Chọn 1 trong 3 chủ đề: Năng khiếu; Tư vấn, hướng dẫn sinh viên học tập, rèn luyện; thiết kế hoạt động giáo dục.

Đội 2: (Giảng viên các ngành đào tạo sư phạm): 6 giảng viên tham gia

- Nội dung thi bắt buộc: Hùng biện

- Nội dung thi tự chọn: Chọn 1 trong 3 chủ đề: Năng khiếu; Tư vấn, hướng dẫn sinh viên học tập, rèn luyện; thiết kế hoạt động giáo dục.