PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ 01.2020