Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai; Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và Công văn số 2160/BGDĐT-GDĐH ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2017 như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

1. Kỹ thuật điện tử truyền thông

2. Tài chính ngân hàng

3. Quản trị kinh doanh 

4. Kế toán

5. Giáo dục Mầm non

6. Kỹ thuật xây dựng

7. Luật

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH

1. Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy và đã được cấp bằng tốt nghiệp.

2. Thời gian xét tuyển

Thí sinh mua hồ sơ và đăng ký xét tuyển tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh.

Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ thứ 7 và Chủ nhật)
           (Tuyển sinh liên tục trong năm)

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có:

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển (số 1 và số 2 theo mẫu);

(2) Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao công chứng);

(3) 02 ảnh 4 x 6cm (mặt sau có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh);

(4) 01 phong bì ghi rõ số điện thoại và địa chỉ người nhận;

(5) Lệ phí ĐKXT + Lệ phí xét tuyển: 200.000đ + 300.000đ = 500.000đ.

III. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Học tập trung theo chương trình đào tạo văn bằng 2 hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong thời gian 2 năm. Kết thúc khoá học, sinh viên được cấp bằng đại học chính quy.

Lưu ý:

- Đào tạo theo hệ thống tín chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người học chủ động lựa chọn các học phần, thời gian học, lớp học phù hợp với kế hoạch cá nhân.

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho người học, Nhà trường mở lớp vào các ngày thứ 7 và chủ nhật, người học có thể tốt nghiệp sớm trước thời hạn.

IV. HỌC PHÍ

Do người học đóng theo quy định của Trường Đại học Vinh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Tầng 1, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh

Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3856394, hotline: 0238.8988989