Quy định Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Vinh năm 2020.

Tải tại đây: Quy định tuyển thẳng đại học chính quy năm 2020