LỊCH THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

NGÀNH: KẾ TOÁN, LUẬT (Bổ sung)

 

Ngày

17/10/2020

Từ 14h00

Họp cán bộ của điểm thi

Từ 15h00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh. Phổ biến quy chế thi.

Ngày

18/10/2020

Sáng

Ngành Kế toán: Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Ngành Luật: Triết học Mác – Lê Nin

Chiều

Ngành Kế toán: Lịch sử các học thuyết kinh tế

Ngành Luật: Đường lối cách mạng của ĐCSVN

 

THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI VÀ HIỆU LỆNH

 

Thời gian biểu

Nội dung công việc

Hiệu lệnh

Sáng

Chiều

7h00

13h30

Họp CB của điểm thi, phân công CBCT về phòng thi.

1 hồi 9 tiếng

7h30

14h00

CBCT đánh SBD vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi và danh sách ảnh của thí sinh.

9 tiếng

7h45

14h15

Một CBCT nhận đề từ BCĐ, một CBCT ký và phát giấy thi, giấy nháp.

2 tiếng

7h55

14h25

Bóc và phát đề thi cho thí sinh

3 tiếng

8h00

14h30

 

Bắt đầu làm bài (thời gian 120 phút)

6 tiếng (sau mỗi giờ làm bài đánh 1 tiếng)

9h45

16h15

Còn 15 phút làm bài

3 tiếng

10h00

16h30

Thu bài thi

1 hồi

 

                     

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐHCQ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

   TS. Trần Bá Tiến