Đề cương ôn tập văn bằng 2 đại học chính quy, ngành Kế toán

1. ĐC Lịch sử các học thuyết kinh tế

2. ĐC Kinh tế chính trị học Mac - Lê