Để nâng cao chất lượng dạy và học, nghiên cứu sáng tạo, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên các ngành ngoài sư phạm hệ chính quy đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội, Nhà trường triển khai kế hoạch thực hiện Tháng rèn nghề và tổ chức Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” cấp khoa/viện năm học 2017 - 2018, như sau:

I. VỀ THÁNG RÈN NGHỀ

1. Mục đích yêu cầu

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong giảng viên và sinh viên các ngành ngoài sư phạm;

- Rèn luyện nghề nghiệp, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo; tăng cường hiểu biết, giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong cho sinh viên; góp phần thực hiện về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa trong thời kỳ nền công nghiệp 4.0.

2. Nội dung

- Tổ chức cho giảng viên thao giảng, dự giờ thăm lớp;

- Tổ chức cho sinh viên các khóa thực hiện các nội dung rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp theo chương trình đào tạo và theo chuẩn đầu ra của các ngành;

- Tổ chức tốt công tác thực hành - thí nghiệm gắn liền với thực tế nghề nghiệp;

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực tập nghề nghiệp của sinh viên cuối khóa;

- Tổ chức Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” cấp khoa/viện năm học 2017 - 2018;

- Nội dung Hội thi phù hợp với ngành nghề đào tạo, sát với ngành nghề đào tạo và sát thực tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn sinh viên và gắn với việc làm, doanh nghiệp; đề cập đến các nội dung sinh viên khởi nghiệp, sinh viên trong thời kỳ nền công nghiệp 4.0; hình thức đa dạng, phong phú;

- Phân công  cán bộ có kinh nghiệm làm cố vấn và chỉ đạo cho các đội thi;

- Tổng kết đánh giá và khen thưởng cấp khoa.

II. VỀ HỘI THI “ SINH VIÊN VỚI VIỆC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP”

1. Đối tượng, điều kiện dự thi

- Sinh viên các ngành ngoài sư phạm hệ chính quy từ năm thứ nhất đến năm thứ 4;

- Mỗi lớp sinh viên, mỗi khối lớp hoặc nhóm sinh viên thuộc đối tượng nêu trên được thành lập một đội tuyển gồm 5 thành viên để dự thi Hội thi.

- Sinh viên có đủ sức khỏe, có điểm rèn luyện loại khá trở lên và điểm trung bình chung học tập từ 2.0 trở lên (lấy kết quả năm học 2016 - 2017).

- Năm học 2017 - 2018, Nhà trường giao các khoa/viện xây dựng nội dung, hình thức tổ chức Hội thi phù hợp với đặc thù ngành nghề và nộp báo cáo về trường (qua phòng Đào tạo).

- Năm học 2017 - 2018, Nhà trường không tổ chức Hội thi cấp Trường.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian tổ chức Hội thi cấp khoa/viện bắt đầu từ ngày 20/3/2018 đến ngày 10/4/2018. Nhà trường yêu cầu các khoa/viện nộp kế hoạch và thời gian cụ thể về Trường (qua phòng Đào tạo) chậm nhất ngày 08/03/2018.

3. Kinh phí

Ban tổ chức Hội thi cấp khoa/viện lập kế hoạch tổ chức Hội thi và dự toán kinh theo Quy chế chi tiêu nội bộ gửi về Trường (qua phòng Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 08/03/2018 để thẩm định trình Ban Giám hiệu phê duyệt;

4. Báo cáo kết quả Hội thi

Sau khi kết thúc Hội thi, Ban tổ chức Hội thi cấp khoa/viện báo cáo kết quả về trường (qua Phòng Đào tạo) gồm: Bản báo cáo tổng kết; danh sách đề nghị khen thưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo: Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Trường, các khoa/viện triển khai thực hiện các nội dung công việc đảm bảo Tháng rèn nghề và Hội thi diễn ra đúng kế hoạch;

2. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên: Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Tháng rèn nghề và Hội thi.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính: phối hợp với Phòng Đào tạo hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán cho Tháng rèn nghề và Hội thi.

4. Phòng Quản trị và Đầu tư: Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho các đơn vị thực hiện các nội dung tháng rèn nghề và Hội thi.

5. Phòng Hành chính Tổng hợp, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp.

          - Tổ chức trang trí Hội trường và phục vụ Hội thi;

          - Phối hợp với các đơn vị chi đoàn tổ chức tốt tháng rèn nghề và Hội thi;

          - Phối hợp với các doanh nghiệp tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên.

          6. Phòng Bảo vệ: Đảm bảo an ninh trật tự trong các buổi thi.

7. Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm: Đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ công tác rèn nghề và Hội thi.

8. Các khoa/viện:

- Lập kế hoạch, nội dung, hình thức, cách thức và thể lệ tổ chức Hội thi; lập dự toán kinh phí Hội thi;

- Thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức tháng rèn nghề và Hội thi cấp khoa/viện;

- Triển khai và thực hiện các nội dung kế hoạch tháng rèn nghề và Hội thi;

- Tổ chức thao giảng, thăm lớp dự giờ;

- Tổng kết và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân sinh viên;

- Nộp các văn bản về trường (qua phòng Đào tạo) đúng thời gian quy định.

- Liên hệ với phòng Quản trị và Đầu tư để đăng ký Hội trường tổ chức Hội thi.

III. KẾ HOẠCH THỜI GIAN

 

TT

Thời gian

Nội dung thực hiện

Đơn vị

1

Từ 01/03/2018

đến 19/03/2018

- Lên lịch và tổ chức thăm lớp, dự giờ; xây dựng nội dung và thời gian tổ chức Hội thi; dự toán kinh phí;

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo; ban tổ chức Hội thi;

- Nộp các văn bản trên về trường (qua phòng Đào tạo, dự toán kinh phí nộp về phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 08/3/2018).

Các đơn vị liên quan

2

Từ 16/03/2018

đến 10/04/2018

- Các khoa tổ chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch Tháng rèn nghề và Hội thi;

- Nộp về trường báo cáo tổng kết và danh sách đề nghị khen thưởng (Qua phòng Đào tạo trước ngày 10/4/2018).

Các đơn vị liên quan

3

Tháng 5/2018

- Thanh quyết toán kinh phí Tháng rèn nghề và Hội thi;

- Hội nghị tổng kết Tháng rèn nghề và Hội thi.

Các đơn vị liên quan.

         

Trên đây là kế hoạch thực hiện Tháng rèn nghề và Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” năm học 2017 - 2018, Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Chi tiết: ke hoach ren nghe 2017.2018.pdf