1. Mỗi ngày truy cập 1 lần vào website:

http://student.vinhuni.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/ để xem các thông tin của Nhà trường thông báo.

2. Kiểm tra quá trình học tập trong trang cá nhân: điểm tích lũy, kiểm tra chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh, tiếng Anh B1 đã Đạt hay Chưa; Tiếng Anh C1 và tiếng Pháp đối với các ngành Ngôn ngữ Anh và SP Anh.

3. Kiểm tra thông tin cá nhân trên hệ thống phần mềm bao gồm: họ và tên, ngày sinh, giới tính. Cập nhật chính xác tài khoản ngân hàng để Nhà trường chuyển tiền dư trong tài khoản đăng ký học về tài khoản Ngân hàng của SV; nếu thông tin sai sót SV sửa sai tại Bộ phận một cửa, tầng 1, Nhà Điều hành (SV không tự sửa sai thôn tin cá nhân trực tiếp trên hệ thống phần mềm CMC).

4. Kiểm tra học phí và các khoản kinh phí liên quan trên phần mềm để xét tốt nghiệp, nếu thiếu nạp đủ. Thiếu 1 VNĐ phần mềm cũng không xét tốt nghiệp.

5. Khi đi nhận Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, hồ sơ liên hệ công tác, lý lịch sinh viên phải mang theo chứng minh nhân dân (đang trong thời hạn được sử dụng, rõ ảnh, rõ số chứng minh thư, ngày cấp) trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền. Tải tại đây Giay_uy_quyen_nhan_bang_dai_hoc.pdf

6. Có số điện thoại cá nhân hoặc người thân trên hệ thống phần mềm để cán bộ phụ trách liên lạc.