Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định đào tạo liên thông cao đẳng, đại học; Công văn số 1241/ĐHV-ĐT ngày 02/5/2013 của Trường Đại học Vinh hướng dẫn một số nội dung xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy; Thông báo số 853/ĐHV-ĐT ngày 24/3/2014 của Trường Đại học Vinh quy định học bổ sung kiến thức môn học Giáo dục thể chất (GDTC), Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) cho sinh viên liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy, Nhà trường tổ chức học bổ sung kiến thức GDTC, GDQP-AN trong học kỳ hè năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Khối lượng bổ sung kiến thức

1.1. Sinh viên đã có chứng chỉ GDTC, GDQP-AN không phải học bổ sung.

1.2. Sinh viên đã hoàn thành chương trình GDTC, GDQP-AN ở trường cao đẳng nhưng chưa được cấp chứng chỉ, để được xét công nhận tốt nghiệp phải học bổ sung kiến thức với thời lượng như sau:

- Môn học GDTC: 2 tín chỉ (các học phần 3, 4 theo hình thức tự chọn Câu lạc bộ)

- Môn học GDQP-AN: 2 tín chỉ

2. Đăng ký học

- Sinh viên học bổ sung kiến thức GDQP-AN làm đơn đăng ký trực tiếp với Trung tâm GDQP-AN (qua đ/c Nguyễn Đình Phi - Trợ lý đào tạo, điện thoại: 0973.672683); Sinh viên học bổ sung kiến thức GDTC làm đơn đăng ký trực tiếp với Khoa GDTC (qua đ/c Trần Đức Thành - Trợ lý đào tạo, điện thoại: 0912.756886).

- Thời hạn sinh viên đăng ký: Trước ngày 25/6/2018.

- Trung tâm GDQP-AN và Khoa GDTC bố trí lớp học cho sinh viên, tổng hợp số liệu và lập danh sách gửi về phòng Đào tạo (qua đ/c Đào Quang Thắng - chuyên viên) trước ngày 01/7/2017 để quản lý.

3. Học phí

Học phí bổ sung kiến thức môn học GDTC và GDQP-AN theo quy định chung của nhà trường. Sinh viên nạp học phí trước khi đăng ký học tại phòng Kế hoạch - Tài chính (Tầng 3, Nhà Điều hành).

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa, viện, sinh viên liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nội dung thông báo: Thông báo chính chính thức