Thông báo chi trả tiền thừa học phí cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2017, nội dung tại: tra_tien_du_cho_sv_tn_dot_12017.PDF