Quy định tạm thời Đào tạo đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Vinh có tại đây: QĐ số: 2155/QĐ-ĐHV.PDF