1. Chương trình đào tạo liên thông:

a) Chương trình và thời gian giáo dục đại học liên thông hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ là chương trình giáo dục đại học chính quy của ngành đó.

- Chương trình Đào tạo đại học chính quy đào tạo 4 năm có khối lượng kiến thức là 132 tín chỉ hoặc 125 tín chỉ (đối với chương trình đào tạo tiếp cận CDIO).

- Chương trình Đào tạo đại học chính quy đào tạo 5 năm có khối lượng kiến thức là 160 tín chỉ hoặc 150 tín chỉ (đối với chương trình đào tạo tiếp cận CDIO).

Thời gian đào tạo và thời gian tối đa hoàn thành chương trình Đào tạo:

Trình độ đào tạo

Ngành đào tạo

Thời gian đào tạo thiết kế

Thời gian học tập tối đa

Liên thông cao đẳng lên đại học

Đối với các ngành đào tạo 5 năm

2,5 năm ÷ 3 năm

5,5 năm

Đối với các ngành đào tạo 4 năm

1,5 năm ÷ 2 năm

3,5 năm

Liên thông trung cấp lên đại học

Đối với các ngành đào tạo 4 năm

2 năm ÷ 3 năm

5 năm

Nếu quá thời gian tối đa mà sinh viên chưa hoàn thành chương trình đào tạo thì Nhà trường buộc chuyển sinh viên sang học các hệ đào tạo khác cùng ngành đào tạo hoặc buộc sinh viên phải thôi học.

b) Tổ chức đào tạo

Sinh viên liên thông từ cao đẳng (cùng ngành) được đào tạo cùng với sinh viên năm thứ 3 của chương trình đào tạo, sinh viên liên thông từ trung cấp (cùng ngành) được đào tạo cùng với sinh viên năm thứ 2 của chương đào tạo.

Các học phần trong 2 năm đầu của sinh viên liên thông từ cao đẳng hoặc các học phần năm thứ nhất của sinh viên liên thông từ trung cấp được Hội đồng khoa học đào tạo khoa/viện xem xét để quy đổi điểm tương đương (theo hướng dẫn ở mục c) và được miễn học.

Tổ chức đăng ký học: Sinh viên liên thông đăng ký học các học phần theo từng học kỳ qua mạng Internet và học cùng sinh viên đại học hệ chính quy.

            c) Hướng dẫn quy đổi điểm học phần từ chương trình cao đẳng, trung cấp quy định như sau:

- Những học phần đã tích lũy ở chương trình cao đẳng, trung cấp có khối lượng kiến thức, kỹ năng tương đương và có số tín chỉ bằng hoặc lớn hơn học phần được quy đổi tại chương trình đại học chính quy thì được quy đổi điểm trực tiếp.

- Những học phần đã tích lũy ở chương trình cao đẳng, trung cấp có khối lượng kiến thức, kỹ năng và có số tín chỉ lớn thì có thể quy đổi thành 2 hay nhiều học phần quy đổi tại chương trình đại học chính quy (sao cho tổng số tín chỉ các học phần được quy đổi nhỏ hơn hoặc bằng số tín chỉ học phần tích lũy ở chương trình cao đẳng, trung cấp).

- Những học phần đã tích lũy ở chương trình cao đẳng, trung cấp có khối lượng kiến thức, kỹ năng tương đương nhưng có số tín chỉ ít hơn số tín chỉ của học phần được quy đổi thì tích hợp với học phần khác để đảm bảo điều kiện quy đổi hoặc sinh viên phải học bù đủ số tín chỉ còn lại của học phần đó. Hình thức học đối với tín chỉ bù có thể lên lớp hoặc làm tiểu luận, đồ án,... Điểm học phần này được tính theo công thức:

Trong đó: A là điểm học phần mới được quy đổi; x1 là điểm học phần quy đổi; a1 là số tín chỉ quy đổi; x2 là điểm học phần bổ sung; a2 là số tín chỉ bổ sung.

- Những trường hợp khác thì Khoa/ Viện đề xuất phương án cụ thể, trình Nhà trường (qua phòng Đào tạo) để xem xét và quyết định.

3. Đánh giá, xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên liên thông

Việc thực hiện kiểm tra đánh giá, xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên liên thông theo đúng Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp của Đại học chính quy Ban hành theo Quyết định số: 868/QĐ-ĐHV ngày 02/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh hoặc Quyết định 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh (áp dụng cho đào tạo tiếp cận CDIO).

Sinh viên được xét tốt nghiệp khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

b) Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo theo quy định;

c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

d) Hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định;

e) Có chứng chỉ Giáo dục thể chất (GDTC) và Giáo dục Quốc phòng - an ninh (GDQP-AN)

- Sinh viên được miễn cho trường hợp đã có chứng chỉ GDTC, GDQP-AN.

- Sinh viên đã học nhưng chưa đủ số tín chỉ: GDTC (5 tín chỉ) và GDQP (8 tín chỉ) thì phải học bù số tín chỉ còn thiếu để được cấp chứng chỉ.

- Sinh viên chưa có chứng chỉ thì phải học GDTC (5 tín chỉ) và GDQP (8 tín chỉ) trong thời gian 6 tuần lễ tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Trường Đại học Vinh;

g) Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh B1(bậc 3) hoặc tương đương. Riêng sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh phải đạt trình độ tiếng Anh C1 (bậc 5) và tiếng Pháp (bậc 3) hoặc tương đương theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Nội dung Quy định tại file đính kèm: Quy định đào tạo liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên ĐH chính quy