Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Quyết định số 868/QĐ-ĐHV ngày 02/04/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc cụ thể hoá một số điều của Quy chế số 43/2007/QĐ-BGDĐT; khung chương trình đào tạo các ngành đại học chính quy khoá 55 và kế hoạch thời gian đào tạo năm học 2017 - 2018, Nhà trường hướng dẫn cách tính điểm các học phần thực tập tốt nghiệp (TTTN) cho các ngành ngoài sư phạm năm học 2017 - 2018 như sau:

Năm học 2017 - 2018 chương trình thực tập cuối khóa cho sinh viên các ngành ngoài sư phạm được Nhà trường tổ chức thành 2 nội dung: Rèn luyện kỹ năng mềm và Thực tập cuối khóa tại cơ sở thực tập. Do vậy kết quả TTTN được tính dựa vào điểm kỹ năng mềm (KNM) và điểm thực tập cơ sở (TTCS) theo công thức sau:

Điểm TTTN = Điểm KNM x 40% + Điểm TTCS x 60%.

Trong đó: Điểm TTCS là tổng hợp từ 60% đánh giá của giảng viên và 40% đánh giá của cơ sở thực tập.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Trường (qua phòng Đào tạo để giải quyết).  

Nhà trường đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện đúng hướng dẫn./.

Chi tiết: huong dan danh gia hoc phan thu tap cuoi khoa cac ngành ngoai su pham nam học 2017.2018.pdf