Công tác trọng tâm:

- Cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm theo lịch đã thông báo.

- Thao giảng tháng RLNVSP; Phối hợp với các Khoa/Viện tổ chức Hội thi NVSP cấp khoa, viện năm học 2017 – 2018.

- Đăng ký học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 theo thông báo.

- Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và tham dự các cuộc họp, hội nghị theo điều động của Nhà trường.

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 25/12/2017 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 26/12/2017

 

Cấp phát Bằng tốt nghiệp và bảng điểm, xác nhận các văn bản liên quan

Buổi sáng: 10h00 đến 11h00

Buổi chiều: 13h30 đến 14h30

 

Phòng Đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 27/12/2017

 

Cấp phát Bằng tốt nghiệp và bảng điểm, xác nhận các văn bản liên quan

Buổi sáng: 10h00 đến 11h00

Buổi chiều: 13h30 đến 14h30

 

Phòng Đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

Thứ Năm, ngày 28/12/2017

 

Cấp phát Bằng tốt nghiệp và bảng điểm, xác nhận các văn bản liên quan

Buổi sáng: 10h00 đến 11h00

Buổi chiều: 13h30 đến 14h30

 

Phòng Đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

Thứ Sáu, ngày 29/12/2017  

 

Cấp phát Bằng tốt nghiệp và bảng điểm, xác nhận các văn bản liên quan

Buổi sáng: 10h00 đến 11h00

Buổi chiều: 13h30 đến 14h30

 

Phòng Đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 30/12/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 31/12/2017