Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007; Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Quy định số 868/QĐ-ĐHV ngày 02/04/2013 và Quy định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc cụ thể hoá một số điều của Quy chế số 43/2007/QĐ-BGDĐT; Thực hiện kế hoạch thời gian đào tạo năm học 2019 - 2020, Nhà trường tổ chức xét thôi học, học tiếp và cảnh báo kết quả học tập của sinh viên hệ chính quy các khóa 56, 57, 58, 59 và các khóa trước đang học. Để chuẩn bị tốt cho công tác xét duyệt, Nhà trường đề nghị Trưởng các khoa, viện triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát kết quả học tập và lập danh sách những sinh viên hệ chính quy diện cảnh báo kết quả học tập các khóa 56, 57, 58, 59 và các khóa trước đang học thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Điểm trung bình chung tích luỹ (tính từ đầu khóa học cho đến thời điểm xét):

Điểm trung bình chung tích luỹ đạt dưới 1.20 đối với sinh viên khóa 59, dưới 1.40 đối với sinh viên khóa 58, dưới 1.60 đối với sinh viên khóa 57 hoặc dưới 1.80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khóa.

b) Số tín chỉ tích lũy (tính từ đầu khóa học cho đến thời điểm xét, điều kiện này không áp dụng từ khóa 58 trở đi):

Số tín chỉ tích lũy đạt dưới 30 tín chỉ đối với sinh viên khóa 57; dưới 45 tín chỉ đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khóa.

c) Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học (từ khóa 58 trở đi) đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ (không tính các học phần GDQP-AN và GDTC).

2. Rà soát và lập danh sách sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá 2 lần liên tiếp; Cụ thể: liên tục trong các năm học 2016 - 2017, 2017 – 2018, 2018 - 2019.

b) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường:

- Từ khóa 52 trở đi: Đào tạo trình độ đại học 4 năm, cộng thêm 4 học kỳ; 5 năm, cộng thêm 6 học kỳ.

- Từ khóa 48 đến 51: Đào tạo trình độ đại học 4 năm, cộng thêm 6 học kỳ; 4,5 đến 5 năm, cộng thêm 8 học kỳ.

3. Các khoa, viện thông báo đến sinh viên thuộc diện thôi học, cảnh báo kết quả học tập kiểm tra, đối chiếu, xác nhận thông tin và nạp hồ sơ về trường gồm: biên bản họp và danh sách (qua phòng Đào tạo) trước ngày 11/10/2019.

 

Nhận được công văn này, yêu cầu Trưởng các khoa, viện và Trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Chi tiết File đính kèm!