Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Công văn số 262/ĐHV-HCTH ngày 27/3/2020 của Trường Đại học Vinh về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Nhà trường chuyển hình thức giảng dạy trực tiếp trên lớp sang hình thức dạy học trực tuyến (online) từ ngày 28/3/2020 đối với tất cả các bậc học, các loại hình đào tạo cho đến khi có thông báo mới. Để thực hiện tốt việc dạy - học và đánh giá kết quả học tập trực tuyến, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị, cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và học viên như sau:

1. Tổ chức dạy học

1.1. Đối với các lớp học lý thuyết: Thực hiện dạy - học trực tuyến theo đúng thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 đã ban hành.

1.2. Đối với các lớp, tiết học thực hành: Nhà trường giao Trưởng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn đề xuất, triển khai hình thức dạy học phù hợp (không dạy trực tiếp) và chỉ đạo giảng viên, giáo viên tổ chức thực hiện.

1.3. Giảng viên, giáo viên chuẩn bị bài giảng, sử dụng hệ thống e-Learning của Nhà trường và kết hợp phần mềm hỗ trợ Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts. Free Conference Call,… để thực hiện việc giảng dạy theo thời khóa biểu đã được phân công. Thông tin về ID của phần mềm cần đưa lên hệ thống e-Learning để người học tiện truy cập và hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát. Nội dung giảng dạy phải đảm bảo đủ khối lượng của học phần, môn học theo yêu cầu của chương trình đào tạo; học sinh, sinh viên và học viên được đánh giá kết quả học tập phải tham gia học online ít nhất 80% thời gian theo quy định; có lưu minh chứng giảng dạy và học tập.

2. Quản lý lớp học và kiểm tra đánh giá quá trình và giữa kỳ

2.1. Quản lý lớp học và kiểm tra đánh giá quá trình được thực hiện theo các quy định hiện hành. Các kỹ thuật quản lý lớp học và điểm danh thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin (tại địa chỉ http://trungtamcntt.vinhuni.edu.vn/dao-tao-qua-mang).

2.2. Đánh giá giữa kỳ: Đối với các học phần có thời gian thi giữa kỳ trùng với thời gian học online thì Trưởng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng đề xuất phương án đánh giá giữa kỳ phù hợp với tình hình, đáp ứng nội dung chương trình cần thiết.

Nhà trường yêu cầu giảng viên, giáo viên phải đảm bảo khối lượng kiến thức học phần, môn học do mình đảm nhận theo quy định. Trong thời gian dạy - học trực tuyến, học sinh, sinh viên và học viên không phải đến trường nhưng phải tuân thủ việc hạn chế đi lại, tiếp xúc chỗ đông người theo khuyến cáo của Bộ Y tế, UBND tỉnh Nghệ An và hướng dẫn của Nhà trường. Kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến được thực hiện cho đến khi Nhà trường có thông báo mới; các khoa, viện, các đơn vị liên quan thông báo đến cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên, học viên biết để thực hiện nghiêm túc.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên biết và triển khai thực hiện./.