Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020 và Công văn số 267/ĐHV-ĐT ngày 27/3/2020 của Trường Đại học Vinh về hướng dẫn dạy học và đánh giá kết quả học tập trực tuyến, Nhà trường quy định việc tính giờ chuẩn cho cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy trực tuyến đối với hệ đào tạo đại học chính quy như sau:

Tất cả giờ dạy học trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 các lớp học lý thuyết, bài tập, thảo luận; hướng dẫn thực hành, thí nghiệm, thực tập, thực tế, thực địa, đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp được tính như giờ dạy học bình thường theo quy định hiện hành của Trường Đại học Vinh, với tỷ lệ quy đổi 1:1.

Nhà trường thông báo cho các đơn vị, cán bộ, giảng viên biết và yêu cầu Trưởng các đơn vị chỉ đạo các bộ môn, cán bộ, giảng viên nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tải tại đây: Tinh_gio_trong_thoi_dich_covid19.pdf