1. Kiểm tra, sửa sai và cập nhật thông tin cá nhân phục vụ in bằng tốt nghiệp, chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - an ninh.

Sinh viên thực hiện kiểm tra thông tin cá nhân: Họ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính; cập nhật tài khoản ngân hàng cá nhân vào trang đăng ký học (http://student.vinhuni.edu.vn); Nếu có bất kỳ thông tin nào không đúng, sinh viên mang thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân đến Bộ phận một cửa - Phòng Hành chính tổng hợp (Tầng 1, Nhà điều hành) để sửa sai trước ngày 03/5/2019.

Lưu ý: Sinh viên có thông tin bị sai, không thực hiện sửa sai theo thời gian của thông báo này, tự chịu trách nhiệm với thông tin in trên văn bằng tốt nghiệp, các loại chứng chỉ và hồ sơ sinh viên.

2. Kiểm tra kết quả học tập, rèn luyện

Sinh viên kiểm tra kết quả học tập, rèn luyện bao gồm: Điểm tích lũy học phần, điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa, tổng số tín chỉ tích lũy, kết quả rèn luyện, chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Ngoại ngữ trên trang đăng ký học (http://student.vinhuni.edu.vn). Đối với sinh viên đã được các đơn vị ngoài trường cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh đề nghị viết đơn gửi về Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh và Khoa Giáo dục Thể chất kiểm tra, xác minh và xem xét miễn học, hồ sơ gồm: Đơn trình bày, bản phôtô có công chứng và bản gốc để đối chiếu; sau khi hoàn thành gửi về Nhà trường (qua Phòng Đào tạo) để nhập vào hệ thống phần mềm CMC.

3. Hủy các học phần tự chọn

Đối với các nhóm học phần tự chọn, nếu số lượng học phần trong nhóm tự chọn mà sinh viên tích lũy lớn hơn số lượng học phần quy định phải tích lũy trong nhóm tự chọn, sinh viên làm đơn nộp về Trợ lý đào tạo trước ngày 20/5/2019 để được giải quyết.

4. Đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung

Sinh viên tồn đọng, sinh viên học vượt đủ điều kiện tốt nghiệp viết đơn đăng ký xét tốt nghiệp nộp về khoa, viện trước ngày 27/5/2019.

5. Đối với sinh viên hệ liên thông khóa 55 kỹ sư và khóa 56 cử nhân

Nhà trường yêu cầu các khoa, viện thông báo cho sinh viên liên thông khóa 55 kỹ sư và khóa 56 cử nhân nạp các hồ sơ sau:

- Nạp về khoa, viện để nhập vào hệ thống phần phềm CMC:

+ 1 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng.

+ 1 bảng điểm gốc toàn khóa hệ cao đẳng và 01 bản sao có công chứng.

- Nạp về phòng Đào tạo để nhập vào hệ thống phần mềm CMC:

+ Bản gốc chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh được cấp ở hệ cao đẳng (để đối chiếu) và bản sao có công chứng để lưu giữ; nếu không có chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh sinh viên nạp giấy xác nhận kết quả học tập bổ sung kiến thức 2 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh.

Các hồ sơ trên lớp trưởng các lớp có sinh viên liên thông đủ điều kiện tốt nghiệp lập danh sách theo nạp trước ngày 20/5/2019, những sinh viên không đủ hồ sơ sẽ không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp đợt này.

6. Hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi xét tốt nghiệp

- Sinh viên hoàn thành học phí và các khoản kinh phí liên quan trên phần mềm CMC trước ngày 20/5/2019 để xét tốt nghiệp.

- Nạp kinh phí vỏ bảo quản Bằng tốt nghiệp 200.000 đồng/1 sinh viên/tốt nghiệp 1 ngành: Lớp trưởng lập danh sách nạp kinh phí Vỏ bảo quản Bằng theo danh sách lớp (theo phần mềm CMC), nếu sinh viên nào chưa nạp thì gạch tên, giữ nguyên số thứ tự trong danh sách để thuận tiện cho công tác quản lý; kinh phí lớp Trưởng trực tiếp nộp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, tầng 3, Nhà Điều hành từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019.

Yêu cầu: Lập thành 4 danh sách: danh sách lưu tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, danh sách lưu tại Phòng Đào tạo để in bảng điểm (nếu lớp có đăng ký thêm bảng điểm so với quy định), danh sách lưu tại Phòng Công tác chính trị HS-SV, danh sách lớp trưởng lưu để đối chiếu khi SV trong lớp cần.

Mẫu danh sách

Lớp.......................ngành........................khoa/viện..................

Họ và  tên lớp trưởng/phó: ....................điện thoại................

Stt

Họ và tên

Mã SV

Nội dung 1

Nội dung 2

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

Tổng số: có x sinh viên.

- Nhà Trường cấp cho sinh viên một bộ hồ sơ gốc gồm: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ GDTC, GDQP-AN, hồ sơ liên hệ công tác, lý lịch sinh viên (không thu lệ phí).

- Nếu sinh viên có nhu cầu sử dụng thêm: Bảng điểm 10.000 đồng/1 bảng điểm, Hồ sơ liên hệ công tác 30.000 đồng/1 hồ sơ.

7. Thời gian dự kiến tổ chức lễ bế giảng và trao bằng từ 16/6 đến 20/6/2019

8. Thông tin hỗ trợ sinh viên

- Học tập, Rèn luyện: Liên hệ trực tiếp Trợ lý đào tạo, CVHT, Trợ lý QLSV của khoa/viện.

- Đính chính thông tin cá nhân trên hệ thống phần mềm CMC: Bộ phận một cửa, tầng 1 Nhà Điều hành.

- Liên quan đến các khoản lệ phí, học phí: Phòng Kế hoạch – Tài chính, tầng 3 nhà Điều hành.

- Nhận và xác minh tương đương chứng chỉ tiếng Anh/tiếng Pháp do cơ sở ngoài trường cấp: Trung tâm Giáo dục thường xuyên (tổ đào tạo liên tục): Tầng 1 nhà A0.

- Nhận hồ sơ sinh viên, hồ sơ nhập học (học bạ THPT): Phòng CTCT-HS,SV.

- Nhận Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ GDTC, GDQP-AN, Bảng điểm: Phòng Đào tạo

9. Khi đi nhận Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, hồ sơ liên hệ công tác, lý lịch sinh viên phải mang theo chứng minh nhân dân (đang trong thời hạn được sử dụng, rõ ảnh, rõ số chứng minh thư, ngày cấp) trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền.