Thời gian từ 14 giờ, ngày 21/02/2020

Địa điểm: Giảng đường nhà A1, A2 và A3

Thành phần: Tất cả giảng viên của các khoa, viện

 

TT

Giảng đường/phòng học

Khoa/viện

1

A2.101

Viện SPTN

2

A2.103

Viện SPXH

3

A2.104

Viện KHXH&NV

4

A2.202

Viện KT&CN

5

A2.203

Viện HS&MT

6

A2.204

Viện NN&TN

7

A2.301

Khoa Kinh tế

8

A2.302

Khoa Giáo dục

9

A2.303

Khoa SP Ngoại ngữ

10

A2.304

Khoa GD Thể chất

11

A1.304

Khoa GD QP-AN

12

A4.101

Khoa Luật

13

A4.102

Khoa Xây dựng