Phòng Đào tạo hướng dẫn các khoa đào tạo, các đơn vị có cán bộ tham gia giảng dạy thực hiện việc kê khai khối lượng giảng dạy, giờ hoạt động chuyên môn và nhiệm vụ khác trong năm học 2012-2013 như sau:

      1.Kê khai khối lượng giảng dạy :

Đối với các khoa đào tạo: Trưởng khoa, Trưởng bộ môn hướng dẫn cho giảng viên của đơn vị kê khai khối lượng giảng dạy và hướng dẫn thực hành thí nghiệm theo bộ môn. Giảng viên kê khai (theo biểu mẫu số 1a), Trưởng bộ môn có trách nhiệm tổng hợp khối lượng giảng dạy của tất cả giảng viên thuộc bộ môn (theo biểu mẫu số 1b).

Đối với giáo viên trường THPT Chuyên:  giáo viên kê khai theo biểu mẫu số 1c và bảng tổng hợp của tổ bộ môn theo biểu mẫu số 1b.'

Huong_dan_ke_khai_gio_giang_day,_gio_hoat_dong_chuyen_mon_va_cac_nhiem_vu_khac_nam_hoc_2012-2013_131209154609.doc