Sau nửa thế kỷ bền bỉ phấn đấu, ngày nay, Đại học Vinh là một trường đại học khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước, có uy tín trong xã hội, có bề dày cống hiến trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Bước vào nửa thế kỷ thứ hai, ý thức rõ vai trò, vị thế của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; trong xu thế hội nhập quốc tế và trách nhiệm đóng góp xây dựng Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn minh, trường Đại học Vinh quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược:

Trên cơ sở những định hướng chiến lược phát triển toàn diện và lâu dài của đất nước sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X và Nghị quyết 14 của Chính phủ về Đổi mới cơ bản và toàn diện Giáo dục - Đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020, những kinh nghiệm học hỏi được từ các trường tiên tiến có điều kiện tương đồng trong khu vực và trên thế giới, tháng 4/2005, trường Đại học Vinh đã xây dựng Đề án "Hiện đại hóa trường Đại học Vinh giai đoạn 2006-2020" và tháng 6/2006 Nhà trường đã bổ sung, nâng cấp và hoàn thành Đề án "Quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển trường Đại học Vinh giai đoạn 2006-2030". Mục tiêu của Đề án là: "Xây dựng trường Đại học Vinh thành đại học nghiên cứu, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực đạt trình độ và chất lượng quốc tế; một trung tâm NCKH và kỹ thuật hiện đại; hội nhập hệ thống đại học khu vực và thế giới; là địa chỉ hợp tác và đầu tư tin cậy, hấp dẫn đối với xã hội, các tổ chức, các cơ quan đào tạo và nghiên cứu, giới doanh nghiệp, tài chính trong và ngoài nước".