Thực hiện Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO theo Kế hoạch số 10/KH-ĐHV, ngày 8/3/2016, Nhà trường tổ chức dự Hội nghị Tập huấn phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO.

            1. Nội dung:
            Tài liệu Hội nghị file đính kèm, tại đây: tai_lieu_tap_huan_cdio_dot_2.rar

            - Áp dụng các nguyên l‎ý của CDIO để thiết kế giảng dạy và đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra.

            - Phương pháp biên soạn đề cương môn học tổng quát, đề cương môn học chi tiết theo CDIO (mục tiêu môn học liên kết với các chuẩn đầu ra liên quan của chương trình đào tạo; chuẩn đầu ra môn học, mức độ giảng dạy ITU; thiết kế dạy và học, và kiểm tra đánh giá tương ứng với chuẩn đầu ra môn học).

            - Phương pháp thiết kế bài kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra.

            - Phương pháp thiết kế các hoạt động dạy và học tích hợp kỹ năng với kiến thức.

            2. Thành phần tham dự:

            - Đảng uỷ, Ban Giám hiệu;

            - Trưởng, phó các phòng, trung tâm;

            - Ban Chủ nhiệm, Trưởng Bộ môn, Trợ lý đào tạo, giảng viên các khoa đào tạo (trừ Khoa Giáo dục Quốc phòng);

            - Chuyên viên Phòng Đào tạo.

            3. Thời gian, địa điểm tập huấn:

            3.1. Thời gian: Cả ngày 17/01/2017.

            - Buổi sáng:

+ Từ 08h00 - 08h30: Họp chung tại Hội trường A

+ Từ 08 giờ 00' đến 11 giờ 30', làm việc theo phân công nhóm.

            - Buổi chiều:

+ Từ 13 giờ 30' đến 16 giờ 30', làm việc theo phân công nhóm.

            3.2. Địa điểm: (Có phân công kèm theo).

            4. Phân công chuẩn bị:

            - Phòng Đào tạo: Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp chủ trì đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ cho chuyên gia.

            - Phòng Phòng Hành chính Tổng hợp: Chuẩn bị nước uống, giải khát giữa giờ, phục vụ cho Hội nghị; Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch kinh phí.

            - Phòng Quản trị và Đầu tư: Chuẩn bị Hội trường, khu giảng đường Nhà A4 (phòng học A4.201 và A4.202), âm thanh loa máy, máy chiếu để phục vụ Hội nghị; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau hoạt động.

            - Phòng Kế hoạch - Tài chính: Thẩm định kế hoạch kinh phí và cấp phát kinh phí tổ chức Hội nghị sau khi Ban Giám hiệu duyệt; hướng dẫn các thủ tục thanh toán.

            - Đại biểu tham dự: Chuẩn bị máy tính xách tay cá nhân; chuẩn đầu ra chương trình đào tạo mà đại biểu tham gia giảng dạy; ma trận môn học với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; 01 đề cương môn học hiện hành do đại biểu đảm nhận (lưu trên USB để sử dụng khi có yêu cầu).

 

            Trên đây là Hội nghị tập huấn có nội dung hết sức quan trọng. Sau Hội nghị tập huấn này, Nhà trường triển khai biên soạn đề cương môn học, chuẩn bị các điều kiện để triển khai giảng dạy chương trình đào tạo tiếp cận CDIO cho khóa 58. Vì vậy, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo cho các thành phần tham dự biết và tham gia đầy đủ, đúng giờ./.

 

Nơi nhận:

- Như mục 2;

- Lưu HCTH.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

GS.TS. Đinh Xuân Khoa


PHÂN CÔNG ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội nghị Tập huấn phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

 

(Kèm theo Công văn số:         /ĐHV-HCTH, ngày       tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng)

 

Nhóm tập huấn

Nhóm ngành/ngành

Cán bộ Tập huấn

Chương trình

Tập huấn

Địa điểm

Nhóm 1

Nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ

TS. Phạm Công Bằng

Phó Trưởng khoa Cơ khí

Trường ĐH Bách khoa

ĐHQG TP. HCM

Chương trình 1

 

Phòng họp tầng 8,

Nhà điều hành

1. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

2. Kỹ thuật điện tử truyền thông

3. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

4. Kỹ thuật xây dựng

5. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

6. Công nghệ thực phẩm

7. Công nghệ kỹ thuật hóa học

8. Công nghệ thông tin

Nhóm ngành Sư phạm Tự nhiên

1. Sư phạm Toán học

2. Sư phạm Tin học

3. Sư phạm Vật lý

4. Sư phạm Hóa học

5. Sư phạm Sinh học

Nhóm 2

Nhóm ngành KHXH&NV

TS. Huỳnh Văn Thông

Trưởng khoa Báo chí & TT

Trường ĐH KHXH&NV ĐHQG TP. HCM

 

Chương trình 2

Phòng A4.201

1. Chính trị học

2. Quản lý văn hóa

3. Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)

4. Quản lý giáo dục

5. Công tác xã hội

6. Báo chí

7. Luật

8. Luật kinh tế

Nhóm các ngành Sư phạm Xã hội

1. Sư phạm Ngữ văn

2. Sư phạm Lịch sử

3. Sư phạm Địa lý

4. Giáo dục chính trị

5. Giáo dục Tiểu học

Các ngành Sư phạm năng khiếu

1. Giáo dục Mầm non

2. Giáo dục Thể chất

Các ngành tuyển sinh theo ngành

1. Sư phạm tiếng Anh

2. Ngôn ngữ Anh

Nhóm 3

Nhóm ngành kinh tế

PGS.TS. Đoàn Thị Minh Trinh

Nguyên Phó Trưởng ban

Đại học và Sau đại học

ĐHQG TP. HCM

Chương trình 3

Phòng A4.202

1. Kế toán

2. Tài chính ngân hàng

3. Quản trị kinh doanh

4. Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư)

5. Kinh tế nông nghiệp

Nhóm ngành Nông lâm ngư, Môi trường

1. Nông học

2. Nuôi trồng thủy sản

3. Khoa học môi trường

4. Quản lý tài nguyên và môi trường

5. Quản lý đất đai

6. Khuyến nông

 

Thông báo có tại file đính kèm: thong_tri_trieu_tap_cdio.doc