Để hoàn thành kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO và các đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm CDIO năm 2016, Nhà trường hướng dẫn xây dựng đề cương môn học và đánh giá năng lực của sinh viên dựa trên chuẩn đầu ra theo phương pháp tiếp cận CDIO như sau:

Đề cương môn học là một bản mô tả chi tiết, thể hiện đầy đủ và rõ ràng các thông tin về môn học như mục tiêu môn học, chuẩn đầu ra môn học, nội dung chương trình giảng dạy, cách thức tiến hành chương trình giảng dạy, phương pháp đánh giá.

1. Mục đích, yêu cầu và dạng thức đề cương môn học

1.1. Mục đích

- Từng bước nâng cao chất lượng dạy - học và hội nhập quốc tế về giáo dục đại học của Trường Đại học Vinh;

- Đáp ứng yêu cầu của phương thức đào tạo theo tín chỉ theo phương pháp tiếp cận CDIO và là cơ sở để thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học và kiểm tra - đánh giá;

- Xây dựng một công cụ pháp quy để giảng viên thực hiện công tác giảng dạy và sinh viên thực hiện công tác học tập; đồng thời giám sát, kiểm tra việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên;

- Cung cấp cho sinh viên thông tin về mục đích, nội dung môn học và yêu cầu học tậptheo phương pháp tiếp cận CDIO;

-Tăng cường hoạt động tự học, tự nghiên cứu, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của sinh viên;

- Tiếp cận và đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo khu vực và quốc tế.

1.2. Yêu cầu: Đề cương môn học phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về môn học, phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ và phương pháp tiếp cận CDIO;

- Cung cấp thông tin về hình thức dạy học và hướng dẫn tự học cho sinh viên;

- Tiếp cận chuẩn mực khu vực và quốc tế, khả thi trong điều kiện của Trường Đại học Vinh.

1.3. Dạng thức:

Đề cương môn học có hai dạng thức: Đề cương tổng quát và đề cương chi tiết

- Đề cương tổng quát: Phục vụ quản lý đào tạo, đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo.

- Đề cương chi tiết: được thiết kế chi tiết từ đề cương tổng quát để tổ chức giảng dạy, còn gọi là kế hoạch giảng dạy.

2. Cấu trúc đề cương môn học dựa trên chuẩn đầu ra

Về tổng thể, đề cương tổng quát và đề cương chi tiết môn học đều có cấu trúc 9 thành phần, với khác biệt ở mức độ chi tiết mô tả “đánh giá môn học”, “nội dung giảng dạy” và “kế hoạch giảng dạy”.

 Cấu trúc đề cương môn học:

 

TT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

TỔNG QUÁT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

CHI TIẾT

1.               

Thông tin tổng quát (thông tin tổng quát và điều kiện đăng ký môn học)

2.               

Mô tả môn học (vị trí của môn học đối với CTĐT, những mục đích và nội dung chính yếu của môn học)

3.               

Mục tiêu môn học (các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự tương quan với các chủ đề CĐR (X.x.x.) của CTĐT và trình độ năng lực được phân bố cho môn học, tối đa 8 mục tiêu)

4.               

Chuẩn đầu ra môn học (các mục tiêu cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)

5.               

Đánh giá môn học (các thành phần, các bài đánh giá và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)

Đánh giá môn học (các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)

6.               

Nội dung giảng dạy (các nội dung giảng dạy lý thuyết và thực hành thể hiện sự tương quan với các CĐR và các bài đánh giá môn học)

Kế hoạch giảng dạy (các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR và các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà) và các bài đánh giá môn học)

7.               

Nguồn học liệu (các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 tài liệu)

8.               

Quy định của môn học

9.               

Phụ trách môn học


Biểu mẫu Đề cương môn học tổng quát và đề cương môn học chi tiết theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đã gửi cho các đơn vị.

 3. Thời gian thực hiện:

- Từ ngày 09/12 – 25/12/2016: Hoàn thiện Đề cương môn học tổng quát.

- Từ ngày 01/01 – 15/02/2016: Hoàn thiện Đề cương môn học chi tiết.

Trưởng các khoa đào tạo, Chủ nhiệm các đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm CDIO năm 2016 chỉ đạo biên soạn và hoàn thiện hồ sơ nạp về Trường (qua phòng Đào tạo) để trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường thông qua trước khi Hiệu trưởng ký ban hành. Đối với Đề cương môn học tổng quát nộp trước ngày 26/12/2016, Đề môn học cương chi tiết nộp trước ngày 17/02/2017.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa đào tạo, Chủ nhiệm các đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm CDIO khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc đúng thời gian quy định./.