Phòng QLKH-TB cung cấp các mẫu đăng ký đề tài cấp Trường, Bộ, thuyết minh đề tài NCKH cấp Bộ để các cán bộ sử dụng. Chú ý rằng thuyết minh đề tài NCKH cấp Bộ  chỉ sử dụng sau khi đề tài đã được Hội đồng xét chọn.

decuong-Trg_090704081410.DOC
Mau-ThuyetminhDETAI-BO_090704081845.doc
Mau_de_cuong_de_tai_cap_Bo_090704081358.DOC